Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 44952OverigOntwerp wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen, gemeente Amsterdam, stadsdeel West

Logo Amsterdam

Ontwerp van de wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen

Op 25 juni 2019 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel West het ontwerp van de gewijzigde uitvoerichtingsrichtlijn kruimelgevallen vastgesteld. Tevens heeft het dagelijks bestuur besloten om de wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen, na advisering door de stadsdeelcommissie, vrij te geven voor terinzagelegging.

Het ontwerp van de gewijzigde uitvoerichtingsrichtlijn kruimelgevallen is voor advies voorgelegd aan de stadsdeelscommissie West. In haar vergadering van 9 juli 2019 heeft de stadsdeelcommissie positief geadviseerd op dit ontwerp onder het voorbehoud dat het ontwerp van de gewijzigde uitvoeringsrichtlijnen op enkele onderdelen word gewijzigd.

Achtergrond

Op 28 februari 2018 heeft het toenmalige algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel West de ‘Uitvoeringsrichtlijnen kruimelgevallen 2018’ vastgesteld. In de vergadering van 16 oktober 2018 heeft de stadsdeelcommissie een advies uitgebracht over het aanpassen van de uitvoeringsrichtlijnen (A2-beleid). Met de wijziging wordt waar mogelijk tegemoet gekomen aan het advies van de stadsdeelcommissie van 16 oktober 2018.

In het kader van de opgave bouwdynamiek is het van belang om de juiste balans te vinden tussen enerzijds het vergroten van leef- en woonoppervlakte en het waarborgen van kwaliteit in de stad, en anderzijds het bestrijden van negatieve gevolgen van die activiteiten. Het aanpassen van de uitvoeringsrichtlijnen is daarna ook benoemd in de bestuurlijke opdracht bouwdynamiek en heeft het aanpassen van de uitvoeringsrichtlijnen prioriteit.

Doorgevoerde wijzigingen

In stadsdeel West wordt het realiseren van een vergunningsvrije aanbouw in zijn maximale omvang (eventueel gecombineerd met kelders) als ongewenst beschouwd. Om het vergunningsvrije bouwen terug te dringen en zo weer ruimte te creëren voor de groene en waterbergende functie van het achtererf, voorzien de wijzigingen in het beperken van de horizontale diepte van de aanbouwen. Tegelijk is duidelijk dat bewoners graag zowel ‘bovengronds’ als ‘ ondergronds’ wensen uit te breiden. De oorspronkelijk vier meter die vergunningsvrij mogelijk is, wordt nu mogelijk gemaakt in een zogenaamde horizontale en verticale combinatie.

Verder komen de wijzigingen tegemoet aan het uitgangspunt dat de daken in de stad kansen bieden voor (toekomstig) meervoudig ruimtegebruik. Het dakterras mag niet groter zijn dan 50% van het (totaal beschikbare) platte dakoppervlak. Voor zover het dak van een aanbouw wordt gebruikt voor de waterberging is het realiseren van een dakterras niet toegestaan. In andere gevallen is een dakterras van maximaal 2 meter toegestaan. Het realiseren van daktoegangsgebouwen bij een dakterras is niet langer toegestaan.

Voor balkons regelen de wijzigingen dat voldoende daglichttoetreding voor het onderliggende pand gegarandeerd moet zijn. De maximale diepte van een balkon wordt vastgesteld op 1,5 meter.

De voorgestelde wijziging van de afwijkmogelijkheden (hardheidsclausule)l heeft een bredere reikwijdte gekregen dan de bepaling in de huidige uitvoeringsrichtlijnen. Daarmee kan het dagelijks bestuur direct sturen indien een bouwplan leidt tot (steden)bouwkundige gewenste of ongewenste situatie of anderszins leidt tot onaanvaardbare negatieve gevolgen.

Terinzagelegging

Het ontwerp van de wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen inclusief de gevraagde wijzigingen door de stadsdeelcommissie ligt met ingang van donderdag 22 augustus 2019 gedurende een termijn van zes weken tot en met woensdag 2 oktober 2019 ter inzage bij het Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het stadsloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur.

Informatieavond

Stadsdeel West nodigt u van harte uit de uitvoeringsrichtlijnen met u te bespreken tijdens een

inloopavond.

Datum: donderdag 12 september 2019

Tijd: 19.00 -20.30 uur

Locatie: Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp van de wijziging van de uitvoeringsrichtlijn kruimelgevallen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel West van de gemeente Amsterdam per adres: Bos en Lommerplein 250, 1055 EK Amsterdam, t.a.v. mr. Pieter van Buul.