Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertStaatscourant 2019, 44775VerkeersbesluitenGedeeltelijk intrekken verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in De Gouwberg (in de richting van De Polder naar de Nieuwe Akker) en het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker en De Gouwberg te Rijsbergen

Logo Zundert

KENMERK: Z19-000210

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelezen het bepaalde in art. 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2019” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Gelet op artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, dat verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders worden genomenvoor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen dan wegen onder beheer van het Rijk, provincie of waterschap;

UIT HET OOGPUNT VAN

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

Is het gewenst om het eenrichtingsverkeer en de voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker te Rijsbergen op te heffen.

MOTIVERING

Overwegende dat:

• het college van burgemeester en wethouders van Zundert op 6 december 2016 een verkeersbesluit heeft genomen tot het instellen van éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in De Gouwberg (in de richting van De Polder naar de Nieuwe Akker) en het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker en De Gouwberg te Rijsbergen;

• dat verkeersbesluit op 8 december 2016 is gepubliceerd in Staatscourant 2016 onder nr. 67754;

• de ingebruikname van een tijdelijke school in de Nieuwe Akker de aanleiding was voor het nemen van het verkeersbesluit;

• deze tijdelijke school sinds januari 2018 niet meer in gebruik is;

• er daarom geen noodzaak meer bestaat voor de instandhouding van het eenrichtingsverkeer en de voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker;

• het eenrichtingsverkeer in de Nieuwe Akker sindsdien is opgeheven door middel van het verwijderen van de verkeersborden C02, C03 en C04r van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het onderbord met de tekst ‘uitgezonderd (brom)fietsers’;

• de voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker sindsdien is opgeheven door middel van het verwijderen van de zebrapadmarkering en de verkeersborden L02 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• het wel wenselijk is om de voetgangersoversteekplaats in De Gouwberg in stand te houden in verband met de oversteekbaarheid van De Gouwberg ter hoogte van de gebouwen van Amarant;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

GEHOORD

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overlegd met de politie Zeeland - West-Brabant. De politie heeft op 31 juli 2019 positief advies gegeven;

Dit overwegende komt het college tot de afweging dat er geen sprake is van belangen die strijdig zijn met het gedeeltelijk intrekken van het verkeersbesluit. De oversteekbaarheid van De Gouwberg blijft gewaarborgd door het in stand houden van de voetgangersoversteekplaats.

BESLUIT

1. Het verkeersbesluit met nr. 67754 (Staatscourant 2016) in te trekken;

2. De voetgangersoversteekplaats in De Gouwberg van het onder beslispunt 1 genoemde besluit uit te zonderen en deze in stand te houden.

 

Zundert, 13 augustus 2019

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Namens dezen,

C.L.C. Verberne,

Adjunct-directeur

 

Mededelingen

BEZWAAR

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

• Uw naam en adres

• Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• Tegen welk besluit u bezwaar maakt

• Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• Waarom u daartegen bezwaar maakt

• Uw handtekening 

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. 

U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.  

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed. 

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.  

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht. 

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.