Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2019, 44586Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerp wijzigingsplan Spanbroekerweg 222 – 222a Spanbroek

Logo Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer zijn voornemens om met toepassing van artikel 43.5 van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Opmeer 2014’ (Ruimte voor Ruimteregeling) de agrarische bestemming van de percelen Spanbroekerweg 222 – 222a te Spanbroek te wijzigen naar woondoeleinden ten behoeve van 1 extra woning.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt vanaf 8 augustus 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via de website www.opmeer.nl en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.0432. Spanbroekerweg 222-VO).

Zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp wijzigingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Spanbroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Ondernemen (0226-363 333).