Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayStaatscourant 2019, 4452VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Vaststellen onverplichte en verplichte fietspaden en voorrangsregeling fietsroute Brabander tussen Nieuwe Overloonseweg en Turelaar – Venray

Logo Venray

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor dit verkeersbesluit wordt gevormd door:

- Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994);

- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990);

- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW).

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit oogpunt van het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers is het gewenst op de fietsroute Brabander tussen Tureluur en de Nieuwe Overloonseweg de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

-     Aanwijzen verplicht fietspad (gedeelte tussen Nieuwe Overloonseweg en Turelaar met uitzondering van het gedeelte tussen Boomvalk en Buizerlaan:

-     Aanwijzen onverplicht fietspad (gedeelte tussen Boomvalk en Buizerlaan)

-     Instellen voorrangsregeling op volledige fietsroute tussen Nieuwe Overloonseweg en Turelaar.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

 • 1.

  Dat door de woonwijk Brabander tussen de Nieuwe Overloonseweg en de Turelaar een fietsroute loopt;

 • 2.

  Dat meerdere signalen van weggebruikers zijn ontvangen over de onduidelijke voorrangsregeling op de kruispunten van de fietsroute;

 • 3.

  Dat in het kader van uniformiteit het wenselijk is de fietsroute aan te wijzen als verplicht fietspad en in de voorrang te zetten;

 • 4.

  Dat de fietsroute tussen de Boomvalk en de Buizerlaan parallel aan de Haviklaan ligt waardoor het wenselijk is om dit deel als onverplicht fietspad aan te wijzen;

 • 5.

  Dat ter accentuering van de fietsroute en het benadrukken van de voorrangsregeling de fietsroute wordt doorgetrokken over de weg. Hierdoor ontstaat in de dwarsrichting van de straat een attentieverhoging en snelheidsremming voor gemotoriseerd verkeer.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregelen zijn besproken met de Politie Eenheid Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde verkeersmaatregel. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het BABW.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregelen, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden B6 van Bijlage I van het RVV 1990, en het toepassen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, onderstaande kruispunten vast te stellen als voorrangskruispunt:

  • Fietspad Nieuwe Overloonseweg/Turelaar – Boomvalk;

  • Fietspad Nieuwe Overloonseweg/Turelaar – Buizerd;

  • Fietspad Nieuwe Overloonseweg/Turelaar – Torenvalk.

 • 2.

  Door het plaatsen van verkeersborden G11 van Bijlage I van het RVV 1990, de fietsroute tussen de Nieuwe Overloonseweg en de Buizerlaan, vast te stellen als verplicht fietspad;

 • 3.

  Door het plaatsen van verkeersborden G11 van Bijlage I van het RVV 1990, de fietsroute tussen de Boomvalk en de Turelaar, vast te stellen als verplicht fietspad;

 • 4.

  Door het plaatsen van verkeersborden G13 van Bijlage I van het RVV 1990, de fietsroute tussen de Boomvalk en Buizerlaan, vast te stellen als onverplicht fietspad;

 • 5.

  Genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bebordingtekening;

 • 6.

  Dit verkeersbesluit treedt in werking daags na bekendmaking en wordt geëffectueerd op het moment dat de verkeersborden geplaatst zijn en de haaientanden zijn aangebracht.

 

Burgemeester en wethouders van Venray, namens dezen,

Afdeling Stad, Dorpen en Wijken

Teammanager Civiel en Verkeer

Marco van de Voort

Bezwaar en verzoek om een voorlopige voorziening.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit echter niet. Indien de onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 950, 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.