Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 44365Verkeersbesluiten



Verkeersmaatregelen IFKS Skûtsjesilen op 14 en 15 augustus 2019 met daarbij behorende festiviteiten waaronder het houden van een skûtsjemarkt tijdens de binnenkomst van de IFKS skûtsjes op 14 augustus 2019 van 13.00 tot 18.00 uur

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190026/1940159346 en EV 20190095/1940171254

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Ondernemersvereniging Echtenerbrug en Stichting Skutsjesilen Echtenerbrug te Echtenerbrug binnengekomen op 28 februari 2019 om ten behoeve van het houden van het skûtsjesilen met bijbehorende activiteiten op 14 en 15 augustus 2019, waaronder een skûtsjemarkt tijdens de binnenkomst van de IFKS skûtsjes op woensdag 14 augustus 2019 van 13.00 tot 18.00 uur enkele wegen in het centrum van Echtenerbrug af te mogen sluiten.;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • diverse kramen worden geplaatst;

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Echtenerbrug liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

op woensdag 14 augustus 2019 tussen 09:00 uur en 19:00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

 • Hellingpad;

 • Turfkade.

Op woensdag 14 augustus 2019 vanaf 09:00 uur tot en met 19:00 uur het parkeren te verbieden aan beide zijden van Hellingpad en Turfkade.

op woensdag 14 augustus vanaf 09:00 uur tot en met donderdag 15 augustus 2019 17:00 uur de volgende straat door verwijdering van het bord overeenkomstig model C6 van het Regelement verkeersregels 1990, de geslotenverklaring op te heffen voor motorvoertuigen op de:

•Hoofdweg, toegangsweg richting Gemaal (gelegen tussen huisnummer 29 en 31).

op woensdag 14 augustus vanaf 09:00 uur tot en met donderdag 15 augustus 2019 17:00 uur de volgende straat door plaatsing van het bord overeenkomstig model E1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren te verbieden aan de rechterzijde van de:

•Hoofdweg, toegangsweg richting Gemaal (gelegen tussen huisnummer 29 en 31).

Joure, 1 augustus 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.