Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 44352VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen dorpsfeest Terherne van 29 augustus tot en met 31 augustus 2019 in het centrum van Terherne

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190112/1940174188

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Dorpsfeest Terherne te Terherne binnengekomen op 20 juni 2019 om ten behoeve van het houden van dorpsfeest Terherne van donderdag 29 augustus tot en met zaterdag

31 augustus 2019 een gedeelte van een weg op de locatie in het centrum van Terherne af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

  • diverse kermisattracties worden geplaatst;

  • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

  • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

  • deze wegen binnen de bebouwde kom van Terherne liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

  • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

tussen 29 augustus 2019 19:00 uur tot en met 1 september 2019 09:00 uur het volgende (gedeelte van) de straat door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

•Buorren, het gedeelte gelegen ter hoogte van huisnummer 82 (Pastorij) en 29 (Buorkerij).

Joure, 18 juli 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.