Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 44349VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen IFKS Skûtsjesilen op 16 en 17 augustus 2019 op de locatie Lemster Baai en het parkeerterrein strand en prijsuitreiking aan Emmakade te Lemmer

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190115/1940175320

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting ter Bevordering van het Skutsjesilen, Commissie Lemmer te Lemmer binnengekomen op 27 juni 2019 om ten behoeve van het organiseren van het IFKS Skûtsjesilen op vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus 2019 enkele wegen in het centrum van Lemmer af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

  • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

  • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

  • deze wegen binnen de bebouwde kom van Lemmer liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

  • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

op vrijdag 16 augustus 2019 van 09.00 uur tot en met zaterdag 17 augustus 2019 tot 16.00 uur de volgende straat door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

  • Industrieweg (vanaf Zeilmakerij De Vries) en;

  • het achterdeel van het openbare parkeerterrein (IJsbaan) aan de Plattedijk (vanaf donderdag

15 augustus 06.00 uur tot en met uiterlijk zondag 18 augustus 2018 tot 14.00 uur)

•Emmakade op zaterdag 17 augustus 2018 van 16.00 tot 19.00 uur.

Joure, 25 juli 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.