Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 44267VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen feestweek Balk van 24 augustus tot en met 1 september 2019 in het centrum van Balk en omstreken

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190071/1940167148

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Feestweek Balk te Balk binnengekomen op 18 april 2019 om ten behoeve van het houden van feestweek Balk van zaterdag 24 augustus tot en met zondag 1 september 2019 op diverse locaties te Balk enkele wegen in het centrum van Balk af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • er een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het gelet op de verkeersveiligheid en de waarborging van doorstroming verkeer, wenselijk is rondom vorengenoemde evenementen verkeersmaatregelen te treffen;

 • de betreffende wegen binnen de bebouwde kom van Balk liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten en/of stand- en attractiehouders:

 • 1.

  op zaterdag 24 augustus de parkeerplaats Treemterplein, inclusief doorgaande weg (Bogermanstraat) ter hoogte van deze parkeerplaats, in verband met een beachevent tussen 10:00 uur en 18:00 uur;

 • 2.

  op zaterdag 24 augustus 2019 de Erasmusstraat, Westein, Herman Gabestrjitte, Tsjerk Hiddestraat, Douwe Aukesstraat en Erasmusstraat tussen 19:00 uur en 20:30 uur;

 • 3.

  op zondag 25 augustus de parkeerplaats Treemterplein, inclusief doorgaande weg (Bogermanstraat) ter hoogte van deze parkeerplaats, in verband met een beachevent tussen 18:30 uur tot 21:30 uur;

 • 4.

  vanaf dinsdag 27 augustus tot en met zaterdag 31 augustus 2019 de parkeerplaats Treemterplein in verband met een kermis;

 • 5.

  op dinsdag 27 augustus 2019 vanaf 17:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur een deel van de Tsjerk Hiddestraat, deel Douwe Aukesstraat, deel Barent Fockesstraat en deel Willem Barentszstraat (zie bijgaande situatietekening) in verband met een stratenloop;

 • 6.

  op donderdag 29 augustus 2019 vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 00.00 uur het centrum van Balk ter hoogte van de aansluitingen Wilhelminastraat, Erasmusstraat, Wikelerdyk en Meerweg in verband met een gondelvaart;

 • 7.

  op zaterdag 31 augustus 2019 vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 1 september 2019 01.00 uur Van Swinderenstraat, Raadhuisstraat en Meerweg ter hoogte van het kruispunt met De Warren in verband met een vrijmarkt en livemuziek.

Joure, 23 juli 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.