Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 44134Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-18b”.

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat  in de vergadering van 3 juli 2019 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-18b ”, met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPNAlbertGrootlaan-va01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 2 augustus 2019, voor een periode van zes weken ter inzage tot en met 12 september 2019.

Omschrijving

Het bestemmingsplan maakt het realiseren van twee vrijstaande woningen mogelijk op het perceel Albert Grootlaan 18a-18b te Naarden. Op het perceel was voorheen een tuincentrum gevestigd. Met de verhuizing van het tuincentrum naar een andere locatie is gezocht naar een goede invulling van het perceel. Gelet op de ligging van het perceel tussen andere woningen in, is bedrijvigheid niet geschikt voor de locatie. Woningbouw past binnen de aanwezige functies op de omringende percelen.

Wijzigingen

Bij amendement heeft de gemeenteraad besloten de toegestane bouwhoogte op 9 meter te zetten ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan waarin 10 meter was aangegeven. Verder is het plan op de volgende punten gewijzigd, ambtshalve of naar aanleiding van de zienswijzen.

 

  • 1.

    De bouwwijze van de woningen (in beide gevallen vrijstaande woningen) wordt op de verbeelding en in de regels vastgelegd met een aanduiding ‘vrijstaand’, hiermee is tevens het maximale aantal woningen vastgelegd op 2.

  • 2.

    Het behoud van de groene heggen wordt in de regels geborgd middels een voorwaardelijke verplichting.

  • 3.

    Wijziging van de verbeelding in de zin dat de gronden voor de voorgevellijn (de voorste bouwgrenzen) van de twee nieuwe woningen in de bestemming ‘Tuin’ worden gelegd. De bestemming ‘Tuin’ wordt in dit kader toegevoegd aan de regels. De beoogde locatie van de bijgebouwen blijft in de bestemming ‘Wonen’.

  

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn is het vastgestelde bestemmingsplan beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl.  Tevens kan het vastgestelde bestemmingsplan worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum. Openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

 

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.