Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2019, 4395Ruimtelijke plannenKennisgeving vaststelling uitwerkings- en wijzigingsplan ‘De Keyser, fase 2’

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het uitwerkings- en bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2‘ is vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Dit bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0370. 2018UPDeKeyserf2-VA01) biedt een planologische regeling voor 63 woningen op de gronden gelegen ten oosten van het plan ‘De Keyser’ fase 1. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 11 februari tot en met 25 maart 2019 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Het plan ligt tevens ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Daarnaast is het plan te raadplegen via de gemeentelijke website en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Op het uitwerkings- en bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2‘ is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Purmerend, 7 februari 2019