Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 43738VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Openstelling Maastunnel voor motorvoertuigen

AS19/09884

19/0014434

____________________________________________________________________________

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

Overwegende,

 • 1*

  dat de Maastunnel één van de belangrijkste stedelijke oeververbindingen van Rotterdam is en ook in regionaal opzicht als ontsluitingsroute van groot belang is;

 • 2*

  dat de Maastunnel bestaat uit twee tunnelbuizen voor motorvoertuigen, een tunnelbuis voor fietsverkeer en een tunnelbuis voor voetgangers;

 • 3*

  dat in 2011 is geconstateerd dat er grootschalig onderhoud en een upgrade op het gebied van tunnelveiligheid nodig was;

 • 4*

  dat de Maastunnel daarnaast ook een rijksmonument is en er in dat kader eveneens restauratiewerkzaamheden moesten worden uitgevoerd;

 • 5*

  dat daarom sinds de zomer van 2017 een grootscheepse renovatie en restauratie wordt uitgevoerd aan de tunnelbuizen voor motorvoertuigen, die in augustus 2019 zal worden afgerond;

 • 6*

  dat voor de renovatiewerkzaamheden op 10 mei 2017, gepubliceerd op 12 mei 2017, een tijdelijk verkeersbesluit is genomen welk besluit van rechtswege op 19 augustus 2019 afloopt nadat de werkzaamheden zijn afgerond en de tunnelbuizen weer worden opengesteld worden voor het autoverkeer;

 • 7*

  dat de oude verkeersituatie van voor de renovatie daarmee op 19 augustus 2019 herleeft, maar op onderdelen zal worden aangepast en dat het onderhavige verkeersbesluit op die wijzigingen toeziet:

 • 8*

  dat over de gehele Maastunneltraverse en bij de toe- en afritten naar de tunneltraverse digitale verkeersborden (matrixborden) worden geplaatst;

 • 9*

  dat in de matrixborden signaalgevers zijn opgenomen die voorzien zijn van een groene pijl, een rood kruis, een witte verdrijfpijl, een maximumsnelheid van 30 km/uur en einde van alle op het elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden;

 • 10*

  dat deze lichtbeelden, indien de verkeerssituatie daar aanleiding toe geeft, per aangewezen rijstrook getoond kunnen worden:

 • 11*

  dat er daarnaast maatregelen genomen zijn om de toegestane routering van vrachtwagens rondom de toegang van de Maastunnel te verbeteren;

  • dat ook de informatievoorziening over de geldende hoogtebeperkingen en de geslotenverklaring voor gevaarlijke stoffen route categorie D is verbeterd door deze informatie te tonen op de nieuwe bewegwijzeringsportalen;

  • dat er ook een aantal (overbodige) verkeersborden zijn verwijderd om de eenduidigheid van het verkeersregime te vergroten;

  • dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekken tot:

   • -

    het verzekeren van de veiligheid op de weg;

   • -

    het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • dat het treffen van een verkeersmaatregel daarnaast een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

  • de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 12*

  In het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie Eenheid Rotterdam;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van burgemeester en wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

 • 1.

  Matrix-signaalgevers te plaatsen in de Maastunneltraverse vanaf de Rochussenstraat tot aan de kruising met de Wolphaertsbocht (in beide rijrichtingen) en de toe- en afritten vanaf de Rochussenstraat richting het Drooglever Fortuynplein, vanuit de Maastunnel richting het Drooglever Fortuynplein, vanuit de Maastunneltraverse richting de Dorpsweg en vanaf de Brielselaan richting het Maastunnelplein waarop, indien de verkeerssituatie daar aanleiding toegeeft, per aangewezen rijstrook de volgende lichtbeelden kunnen worden getoond:

Lichtbeeld

Model

Betekenis en toelichting

Geen lichtbeeld bij gedoofde matrix-signaalgever.

Geen betekenis.

Groene 'vallende' pijl.

Aangewezen onderliggende rijstrook is open.

 

Witte links dan wel rechts schuin uitwijzende verdrijfpijl.

Onderliggende rijstrook is verderop gesloten; verlaat de onderliggende rijstrook in de aangegeven richting.

Rood kruis.

Onderliggende rijstrook is gesloten. Wordt zomogelijk voorafgegaan door een verdrijfpijl.

Equivalent RVV-model A01-30 (als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990).

Maximumsnelheid. Wordt alleen getoond in geval van een snelheidsverlaging van 50 km/h. naar 30 km/h.

RVV-model F09-30 (als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990).

Einde van alle op een voorafgaand elektronisch signaleringsbord aangegeven ge-/verboden.

 

Gele alternerende attentiesignalen.

Kunnen alleen worden getoond in combinatie met een verdrijfpijl of equivalent van RVV-model A01-30.

    

 • 1.

  Aan de Noordzijde van de Maastunnel:

 • 1.

  De volgende verkeersborden te verwijderen:

- In de Maastunneltraverse (richting zuid) de verkeersborden C22 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (inrijverbod voor gevaarlijke stoffen categorie D);

- In de Maastunneltraverse (richting noord) het verkeersbord G04 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (einde autoweg).

- In de Maastunneltraverse (richting noord) het verkeersbord E2 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (verbod stil te staan).

 • 1.

  Het verkeersbord G04 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (einde autoweg) te plaatsen in de Maastunneltraverse, na de tunnels bij het Droogleever Fortuynplein, ter hoogte van het tankstation;

 • 2.

  De verkeersborden C22 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (inrijverbod voor gevaarlijke stoffen categorie D) te plaatsen in de Maastunneltraverse (richting zuid), direct na het tankstation en op het Droogleever Fortuynplein bij de rijstroken richting Maastunnel.

  

 • 1.

  Aan de Zuidzijde van de Maastunnel:

 • 1.

  De volgende verkeersborden te verwijderen:

 • 1.

  Het in de tunneltraverse richting Noord geplaatste verkeersbord C15 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (inrijverbod voor (brom/snor-)fietsers).

 • 2.

  De in de tunneltraverse richting Noord geplaatste verkeersborden C22 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (inrijverbod voor gevaarlijke stoffen categorie D).

 • 1.

  Het verkeersbord C07 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (gesloten voor vrachtwagens) te plaatsen 20 meter na de kruising met de Wolphaertsbocht voor de toegang naar de parallelweg op de Pleinweg.

 • 2.

  Het verkeersbord C13 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (inrijverbod voor (bromfietsers) te plaatsen op de Dorpsweg ter hoogte van de rijbanen richting de Maastunneltraverse;

 • 3.

  Het verkeersbord G04 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (einde autoweg) te plaatsen komende vanuit de tunneltraverse, aan het einde van oprit Maastunnelplein voor de kruising met de Wolphaertsbocht;

 • 4.

  De verkeersborden C22 als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 (inrijverbod voor gevaarlijke stoffen categorie D) te plaatsen op de Pleinweg voor de onderdoorgangen richting Maastunnel.

  

 • 1.

  Dat de maatregelen wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de in de bijlage opgenomen tekeningen “RVV Maastunnel Eindsituatie LMO “Noord” en “Zuid” en dat deze tekeningen integraal onderdeel uitmaken van dit besluit.

 

 • 1.

  Te bepalen dat dit verkeersbesluit ingaat per 19 augustus 2019 (of zoveel later als voor de  werkzaamheden dringend noodzakelijk is);

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

   

Rotterdam, 30 juli 2019

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

   

M.A. van Kruiningen

  

Niet eens met deze beslissing?

 

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken

na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,

Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,

faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan

· uw naam, adres en handtekening;

· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te

bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;

· de datum waarop u bezwaar maakt;

· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

· de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,

m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,

die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift