Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 43440VerkeersbesluitenOnderwerp: Uitzonderen eenrichtingsverkeer Scheepswerflaan voor (brom)fietsers

Logo Geertruidenberg

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

is het gewenst om

het eenrichtingsverkeer op de Scheepswerflaan tussen huisnummer 23 en 31 uit te zonderen voor (brom)fietsers

Motivering

Op de Scheepswerflaan is tussen huisnummer 23 en 31 eenrichtingsverkeer ingesteld. Het wegprofiel is niet voldoende breed voor verkeer in twee richtingen. Er is voldoende breedte beschikbaar voor verkeer in één richting bij een combinatie van auto en fiets in één richting. Gezien de beperkte intensiteit op dit deel van de Scheepswerflaan is het profiel ook voldoende breed voor een combinatie van auto in één richting en fietsers in twee richtingen, omdat er geen noodzaak is voor het passeren van fietsers in twee richtingen door een bestuurder.

In de huidige situatie is er geen uitzondering voor eenrichtingsverkeer voor (brom)fietsers. Uit de praktijksituatie blijkt dat er een wens is om in beide richtingen te kunnen fietsen. Om de situatie voor zowel bestuurders van motorvoertuigen als fietsers te verduidelijken en daarmee de veiligheid op de weg te verzekeren, wordt een uitzondering voor het eenrichtingsverkeer gemaakt voor (brom)fietsers.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

  • 1.

    Het eenrichtingsverkeer op de Scheepswerflaan tussen huisnummer 23 en 31 uit te zonderen voor (brom)fietsers door het plaatsen van de borden OB54 onder de borden C02 en C03.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

DVB 19-12 SITUATIETEKENING Scheepswerflaan

 

Raamsdonksveer, 25-07-2019

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

  

J. Hopmans

Medewerker verkeer

Cluster Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.