Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2019, 43017Ruimtelijke plannenGemeente Beesel - Ontwerp bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 1 augustus 2019 in het gemeentehuis van Beesel bij de Klantenbalie, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’.

Het plan ziet op het beëindigen van een intensieve veehouderij en sloop van agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Kesselseweg 43 te Reuver. Daarbij blijft de bestaande agrarische bedrijfswoning gehandhaafd en wordt de realisatie van een (extra) burgerwoning mogelijk.

Het plan is ook digitaal te raadplegen via www.beesel.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPKesselseweg43-ON01.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw E.H.P. Pas-Hendriks, van het team Ruimtelijke ordening van de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 077 - 4749292.

Beesel, 31 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Beesel,

drs. E.H.J. Janssen

secretaris

drs. W.G.H.M. Rutten

waarnemend burgemeester