Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 42836VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen laad- & losstrook Prinses Margriethof en maken parkeerplaasten

Logo Gooise Meren

Publicatiedatum: 29 juli 2019

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

Om extra parkeergelegenheid te creëren voor de bewoners van in de Prinses Margriethof en de omliggende straten wordt de laad- en losstrook op de Prinses Margriethof opgeheven en vervangen door parkeerplaatsen.

Doelstelling verkeersbesluit

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot

• het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Maatregelen

Het opheffen van de laad- en losstrook voor de winkels aan de Burg. J. Visserlaan op de Prinses Margriethof en vervangen door parkeerplaatsen.

Overwegingen

  • Deze maatregel is afgestemd met de winkeliers. De winkels aan de Burg. J. Visserlaan kunnen gebruik blijven maken van de laad- en losstrook aan de Prinses Irenehof.

  • Er is behoefte aan extra parkeergelegenheid voor de bewoners aan de Bug. J. Visserlaan en de omliggende hofjes.

  • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Gooise Meren in de kernen Naarden en Bussum;

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

Besluit

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om:

  • 1.

    Het opheffen van de gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen middels het verwijderen van verkeersbord E7 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

  • 2.

    Het creëren van drie parkeervakken middels het plaatsen van verkeersbord E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord “3x”

 

Tekening

Op de tekening met tekeningnummer 2019-9-1 staat de bebording weergegeven.

 

Bussum, 25-7-2019

 

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

   

Dhr. K. Iskender

Adjunct - afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.