Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 42834VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerverbod op parkeerterrein naast het Spant! ten behoeve van werkzaamheden

Logo Gooise Meren

Publicatiedatum: 29 juli 2019

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

Om belijning aan te brengen op het parkeerterrein ten noorden van het Spant! is het noodzakelijk een parkeerverbod in te stellen op het terrein.

Doelstelling verkeersbesluit

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Maatregelen

Het instellen van een parkeerverbod op het noordelijke parkeerterrein van het Spant! aan de Dr. Abraham Kuyperlaan te Bussum,

Overwegingen

  • Om de belijning opnieuw aan te brengen is het noodzakelijk dat het parkeerterrein vrij is van auto’s tijdens de werkzaamheden;

  • Deze maatregel is afgestemd met het Spant!. Zij hebben die dagen geen evenementen gepland staan;

  • Er een wegsleepregeling van kracht is;

  • dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Gooise Meren in de kern Bussum;

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

Besluit

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om

  • 1.

    Instellen van een parkeerverbod op het parkeerterrein aan de dr. Abraham Kuyperlaan ten noordwesten van het Spant! tegenover het pand met huisnummers 32 – 34 middels het verkeersbord E4 en onderbord “Parkeren verboden ivm werkzaamheden van 30/7/19 t/m 2/8/19” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van 30 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019.

 

Tekening

Op de tekening met tekeningnummer 2019-10-1 staat de bebording weergegeven.

 

 

 

 

Bussum, 25-7-2019

 

 

 

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

   

Dhr. K. Iskender

Adjunct - afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.