Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 42656Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Gemondesestraat 13’ te Liempde

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 2 augustus 2019 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemondesestraat 13’ te Liempde ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bestemming van Gemondesestraat 13 te wijzigen van ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Hierbij blijven de bestaande woningen en het bijgebouw gehandhaafd. Het bestemmingsplan maakt geen andere ruimtelijke ingrepen mogelijk.

 

Milieueffectrapportage ( Mer )

Op 19 juli 2019 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig is, omdat:

- De beoogde ontwikkeling onder de drempelwaarden van een Mer-plicht blijft;

- De te verwachten effecten, in combinatie met de te nemen mitigerende maatregelen,

ook geen Mer rechtvaardigen.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gemondesestraat 13’ is vanaf 2 augustus 2019 gedurende de wettelijke termijn van zes weken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP01gemond13-OTW1.

 

De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op maandag en dinsdag van 8:30 tot 17:00 uur, woensdag en donderdag van 8:30 tot 19:30 uur en op vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

 

Zienswijzen

Tot en met donderdag 12 september 2019 kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel

Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Boxtel. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. D van de Ven van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefonisch te bereiken onder 073-5531660 en per e-mail op D.vd.Ven@mijngemeentedichtbij.nl .

 

Boxtel, 1 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris, De burgemeester,

A. Kraal F. Naterop