Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 42453Ruimtelijke plannenProvincie Overijssel terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Buurserzand - Horsterveen

Logo Overijssel

Aanleiding

Buurserzand & Haaksbergerveen is in juni 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het Natura 2000-deelgebied Buurserzand – Horsterveen is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een provinciaal inpassingsplan (PIP). Gedeputeerde Staten hebben op 9 juli 2019 het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Buurserzand - Horsterveen  inclusief Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Buurserzand - Horsterveen

De herstelmaatregelen rond het Buurserzand richten zich vooral op het herstellen van de hydrologie van het gebied. Door het dempen en verondiepen van watergangen rond het gebied wordt de grondwaterstand verhoogd. Dit heeft een positief effect op onder andere de aanwezige vochtige heide en vennen in het gebied. Op locaties waar de vernatting dermate groot is dat er geen landbouwkundig gebruik meer mogelijk is worden percelen omgevormd naar natuur. Dit gebeurt onder andere door aangepast beheer waarbij voedingsstoffen versneld aan de bodem worden onttrokken. Daarnaast wordt er in Buurserzand geplagd en opslag verwijderd.

In het Horsterveen aan de noordzijde van het Haaksbergerveen worden watergangen gedempt en verondiept. Dit heeft tot gevolg dat er meer water wordt vastgehouden voor het hoogveengebied Haaksbergerveen. Hierdoor kan de aanwezige vegetatie zich herstellen. De landbouwpercelen worden grotendeels omgevormd naar natuur en vormen straks een natuurlijke overgang van het hoogveen naar het landbouwgebied.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) gehaald.

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is voor Buurserzand - Horsterveen een Milieueffectrapport (MER) noodzakelijk voor vanwege ontgrondingen in het gebied. Een MER brengt de gevolgen voor het milieu in kaart, voordat er een besluit wordt genomen over de uitvoering van maatregelen of plannen. Ten behoeve van de start van deze MER-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het NRD ligt gelijktijdig met het voorontwerp-PIP ter inzage.

Terinzagelegging voorontwerp PIP en plan-MER

U kunt vanaf 6 augustus tot en met 16 september 2019 het voorontwerp-PIP Buurserzand - Horsterveen inclusief bijlagen bekijken.

Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op de volgende locaties:

Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB HAAKSBERGEN

Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Online bekijken

U kunt in dezelfde periode het voorontwerp-PIP Buurserzand - Horsterveen inclusief bijlagen online bekijken via:

- www.overijssel.nl/buurserzandhaaksbergerveen

- www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipBuurserzand-vo01

Een inspraakreactie indienen

Iedereen mag een inspraakreactie indienen. Dit kan op de volgende manieren:

- Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Buurserzand - Horsterveen, nummer 3880322’

- Stuur een brief aan:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

T.a.v. de heer Cees Ortelee

O.v.v. ‘Buurserzand - Horsterveen, nummer 3880322’

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

- Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15.

Ook voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw inspraakreactie

Alle ontvangen inspraakreacties verwerken we in een Reactienota. Daarin staat wat we met de inspraakreacties doen. Een inspraakreactie kan leiden tot aanpassing van het PIP.

Meer informatie?

In september 2019 wordt een inloopbijeenkomst over Natura 2000-gebied Buurserzand – Horsterveen georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden:

Datum: 3 september 2019

Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Locatie: Kulturhus Haaksbergen, Blankenburgerstraat 40 – 42 , 7481 EB Haaksbergen

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de projectleider voor Buurserzand - Horsterveen, de heer Carry van der Wal, c.vd.wal@overijssel.nl, (06) 41 64 12 90.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/natura2000