Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 42449Ruimtelijke plannenProvincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Landgoederen Oldenzaal

Logo Overijssel

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Landgoederen Oldenzaal

Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het inrichtingsplan Landgoederen Oldenzaal goedgekeurd. Het inrichtingsplan is een uitwerking van de maatregelen die nodig zijn om de natuur in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal te herstellen en versterken. De natuurherstelmaatregelen in Landgoederen Oldenzaal richten zich vooral op het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Doel is om de kwetsbare natuur te beschermen, zoals het vochtige alluviale bos, het eiken-haagbeukenbos en het Beuken-eikenbos met hulst. Het eiken-haagbeukenbos moet tevens worden uitgebreid. Voor het onderdeel benedenloop Snoeyinksbeek gaat het om het vochtige alluviale bos en de pioniersvegetaties met snavelbies. Ook is daar de vissoort rivierdonderpad aangewezen om te behouden.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan(PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Stand van zaken

Het inrichtingsplan Landgoederen Oldenzaal, ontwerp-PIP Landgoederen Oldenzaal, Reactienota en overige bijlagen zijn op 4 december 2018 vastgesteld en hebben zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze terinzagelegging is er een inloopavond georganiseerd op 10 januari 2019 voor belanghebbenden en geïnteresseerden. In totaal zijn er 20 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en hebben geleid tot aanpassing van het PIP. Tevens zijn er ambtelijk enkele wijzigingen doorgevoerd. Op 10 juli 2019 hebben Provinciale Staten het definitieve PIP en de Nota van Antwoord vastgesteld.

Terinzagelegging PIP

Het PIP ligt van 6 augustus tot en met 16 september ter inzage. Gedurende deze periode is het PIP digitaal beschikbaar via:

- www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal

- www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipLandgOldenzaal-va01.

Tevens is het PIP als inkijkexemplaar beschikbaar op:

- Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER

- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Indienen beroep PIP

In de periode van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PIP of als hen redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PIP kan een ieder beroep instellen.

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van ‘Natura 2000 PIP Landgoederen Oldenzaal aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

a) Naam en adres;

b) Dagtekening;

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Crisis- en herstelwet

Op het PIP is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de beroepsprocedure enigszins anders is dan gebruikelijk: de beroepsgronden moeten direct in het beroepsschrift staan en mogen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Het PIP treedt in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vragen over de procedure? Neem contact op met Ronald Orie, r.orie@overijssel.nl, 038 499 76 69.

Meer weten? Kijk ook op www.overijssel.nl/landgoederenoldenzaal