Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 42377VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Rotterdam Charlois - het instellen van diverse verkeersmaatregelen met betrekki ng tot de herinrichting van de Sallandweg ten behoeve van het totaalplan Hart van Zuid

Kenmerk : 19/0012549

C orsanummer : AS19/08539

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • 1*

  dat in verband met het totaalplan Hart van Zuid de Sallandweg moet worden heringericht;

 • 2*

  dat het inrichtingsplan Sallandweg onderdeel uit maakt van het totaalplan Hart van Zuid;

 • 3*

  dat het totaalplan Hart van Zuid bestaat uit meerdere inrichtingsplannen;

 • 4*

  dat er diverse bewoners- en ondernemersavonden hebben plaatsgevonden;

 • 5*

  dat de bewoners- en ondernemers op deze avonden zijn geïnformeerd over het totaalplan van Hart van Zuid;

 • 6*

  dat de Sallandweg op dit moment éénrichtingsverkeer is voor automobilisten in de rijrichting Zuiderparkweg-Zuidplein;

 • 7*

  dat het fietspad op de Sallandweg op dit moment tweerichtingsverkeer is;

 • 8*

  dat van november 2019 t/m circa oktober 2020 de Sallandweg wordt heringericht en hiervoor verschillende verkeersmaatregelen tijdelijk moeten worden ingesteld;

 • 9*

  het hier weliswaar gaat om tijdelijke verkeersmaatregelen, maar dat deze voor een periode van langer dan vier maanden noodzakelijk is en daarom is opgenomen in dit verkeersbesluit;

 • 10*

  dat tijdens deze herinrichting tevens een fysieke rijbaan zal worden aangebracht middels asfalt;

 • 11*

  dat deze fysieke rijbaan alvast wordt aangebracht voor de definitieve situatie;

 • 12*

  dat in de definitieve situatie de Sallandweg namelijk tweerichtingsverkeer wordt;

 • 13*

  dat in verband met de uitvoering de fysieke rijbaan alvast moet worden aangelegd in de tijdelijke situatie;

 • 14*

  dat de fysieke rijbaan pas opengesteld zal worden wanneer de definitieve situatie van kracht is;

 • 15*

  dat de definitieve situatie zal ingaan per oktober 2020;

 • 16*

  dat tevens tijdens de herinrichting het fietspad tussen de Zuiderterrasflat en de Zuiderparkweg komt te vervallen;

 • 17*

  dat fietsers worden omgeleid via de Twentestraat en de Gooilandsingel;

 • 18*

  dat fietsers in de definitieve situatie van de Gooilandsingel gebruik maken;

 • 19*

  dat in de definitieve situatie de bussen het verbouwde busstation kunnen verlaten via de Sallandweg;

 • 20*

  dat bussen in de tijdelijke situatie gebruik maken van de huidige in-en uitrit aan de Zuiderparkweg om het busstation te verlaten;

 • 21*

  dat de herinrichting van de Sallandweg is vastgesteld in het IP “7A“ op 16 april 2019;

 • 22*

  dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • 23*

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 24*

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 25*

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 26*

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 27*

  dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 28*

  dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de politie een positief advies heeft gegeven;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

Tot het instellen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de herinrichting van de Sallandweg (tijdelijke situatie) voor de periode 1 november 2019 t/m 19 oktober 2020 (of zoveel korter danwel zoveel langer als voor de werkzaamheden dringend noodzakelijk is), middels

 

 • 1.

  het plaatsen van één bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-of trekdieren of vee) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 2.

  het plaatsen van één bord A0130zb (begin zone 30 km/h) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 3.

  het plaatsen van één bord E02 (verbod stil te staan) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 4.

  het plaatsen van één bord G12a (verplicht fiets/bromfietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg;  

 • 5.

  het plaatsen van één bord B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met daarbij horende markering op het wegdek op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

   

Tot het verwijderen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de herinrichting van de Sallandweg (tijdelijke situatie) voor de periode 1 november 2019 t/m 19 oktober 2020 (of zoveel korter danwel zoveel langer als voor de werkzaamheden dringend noodzakelijk is), middels

 

 • 1.

  het verwijderen van één bord G11 (verplicht fietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 2.

  het verwijderen van vier borden E07 (gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 3.

  het verwijderen van één bord C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 4.

  het verwijderen van één bord C03 (eenrichtingsweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 5.

  het verwijderen van één bord E02 (verbod stil te staan) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 6.

  het verwijderen van één bord E03 (verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 7.

  het verwijderen van één bord G12a (verplicht fiets/bromfietspad) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 8.

  het verwijderen van twee borden A0130zb (begin zonde 30 km/h) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg;

 

Tot het instellen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de herinrichting van de Sallandweg (definitieve situatie) vanaf 20 oktober 2020, middels

 

 • 1.

  het plaatsen van twee borden B06 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met daarbij horende markering op het wegdek op de aansluiting Zuiderparkweg; 

 • 2.

  het plaatsen van één bord B06 (verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met daarbij horende markering op het wegdek op de aansluiting Twentestraat-Sallandweg;  

 • 3.

  het plaatsen van één bord D02ro (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 4.

  het plaatsen van één bord C04r (eenrichtingsweg) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

Tot het verwijderen van diverse verkeersmaatregelen ten behoeve van de herinrichting van de Sallandweg (definitieve situatie) vanaf 20 oktober 2020, middels

 

 • 1.

  het verwijderen van één bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg; 

 • 2.

  het verwijderen van één bord D04 (gebod tot het volgen van de rijrichting of één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven) als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 op de aansluiting Sallandweg-Zuiderparkweg;

 

 • 1.

  deze verkeersmaatregelen uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde bordenplan.

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

 

Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 23 juli 2019         

 

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

    

M.A. van Kruiningen

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

 

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen, m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.