Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2019, 42364Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Bedrijfsterrein Ouwejan & De Bruijn (Hoofdweg 177)

Logo Woerden

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmings­plan ‘Bedrijfsterrein Ouwejan & De Bruijn’ met identificatienummer NL.IMRO.0632.bedrijfsterreinOdB-bow1 ter inzage ligt van 25 juli tot en met 4 september 2019.

 

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van het bestaande grondbedrijf op het perceel Hoofdweg 177 T bij Zegveld. De uitbreiding vindt plaats achter de woning Hoofdweg 177A, aansluitend op het bestaande bedrijf. Op de uitbreidingslocatie is geen bebouwing toegestaan.

 

Inzien

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u tijdens de genoemde termijn inzien in de hal van het Gemeentehuis en bij het Omgevingsloket (alleen op afspraak). Ook kunt u de stukken vinden op www.woerden.nl > slopen, bouwen en verbouwen bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.

 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Woerden, p.a. team ruimtelijke plannen, Postbus 45, 3440 AA Woerden.