Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2019, 42334VerkeersbesluitenRithmeesterpark parkeerverbodzone.

Logo Breda

 

Z2019-003509 d.d. 25 juli 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Breda

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het Algemeen Mandaatbesluit Breda 2019, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 januari 2019, van kracht geworden op 24 januari 2019, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit genomen worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 1994.

 

 

Uit het oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de wegen

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

• Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Is het gewenst om

Een parkeerverbodszone in te stellen op het Rithmeesterpark . Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening ‘Rithmeesterpark parkeerverbodzone met venstertijden’ met tekeningnummer 311212.

 

Motivering

Op het Rithmeesterpark worden in de nachtelijke uren vrachtwagens geparkeerd. Dit tast het karakter van het gebied aan en wordt hinder veroorzaakt doordat ook illegaal overnacht wordt. Besloten is een parkeerverbodzone in te stellen met venstertijden. Het parkeerverbod is van kracht tussen 19.00 uur en 06.00 uur. Overdag is het dus wel toegestaan om (kort) te parkeren.

 

Op het Rithmeesterpark wordt het bord E01zb, begin parkeerverbodzone, en E01ZE, einde parkeerverbodzone te plaatsen. De borden worden op drie locaties waar het Rithmeesterpark aansluit op andere wegen geplaatst.

 

Een en ander zoals opgenomen op de bij dit besluit behorende tekening ‘Rithmeesterpark parkeerverbodzone met venstertijden’ met tekeningnummer 311212.

 

Belangenafweging

 

Het is ongewenst dat er in de nachtelijke uren geparkeerd en tevens door chauffeurs overnacht wordt. Door de geparkeerde voertuigen wordt het karakter van het gebied aangetast. Vrachtwagenbedrijven moeten zelf zorgen voor voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein en onderweg moeten chauffeurs gebruik maken van de formele parkeerterreinen waar ook overnacht mag worden.

 

De gemeente heeft het belang van het voorkomen van de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied en het voorkomen van de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder laten prevaleren boven de belangen van vrachtwagenchauffeurs om in de nachtelijke uren te mogen parkeren op het Rithmeesterpark.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Zeeland, West-Brabant.

 

Besluiten

I. In verband met het instellen van een parkeerverbodzone op het Rithmeesterpark het bord E01zb, begin parkeerverbodzone, en E01ZE, einde parkeerverbodzone te plaatsen op de drie kruispunten waarop het Rithmeesterpark andere wegen kruist.

 

II. Een en ander overeenkomstig tekening, ‘Rithmeesterpark parkeerverbodzone met venstertijden’ met tekeningnummer 311212.

 

III. De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 25 juli 2019.

 

 

Breda, 25 juli 2019.

 

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Breda,

namens dezen,

Medewerker beleid & advies

 

 

A. Kuijpers.

 

Ter inzage

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielepublicaties.nl en www.overheid.nl. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Dhr. A.P. Maas via telefoonnummer 14 076.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

a. naam en adres

b. de dagtekening

c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘Rithmeesterpark parkeerverbodzone’

d. de gronden van het bezwaar

U wordt verzocht, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, mee te zenden.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Bijlagen onderdeel uitmakend van die besluit

Tekening ‘Rithmeesterpark parkeerverbodzone met venstertijden’ met tekeningnummer 311212.