Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 42292VerkeersbesluitenInstellen 60 km/uur-zone op traject Ige Galamawei 28 Oudega – Wâldwei 22 Elahuizen en opheffen voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei en kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: 1940125917

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

gelet op

 

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

 • de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

 • deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

uit het oogpunt van:

 

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

gewenst is om:

 

 • de bestaande 60 km/uur-zones op de Ige Galamawei in Oudega en de Wâldwei in Elahuizen te verlengen tussen Ige Galamawei 28 en Wâldwei 22, waardoor er één 60 km/uur-zone wordt gerealiseerd;

 • de voorrangsregeling op kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei in Elahuizen op te heffen;

 • de voorrangsregeling op het kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen op te heffen.

 

Motivering

De betreffende wegen zijn op basis van het verkeersbeleid gecategoriseerd als verblijfsgebied buiten de bebouwde kom. Bij deze wegen hoort in principe een maximumsnelheid van 60 km/uur. Op dit moment is de maximumsnelheid tussen Ige Galamawei 28 en Wâldwei 22, een afstand van circa 880 meter, 80 km/uur. Op de grenzen van dit traject beginnen 60 km/uur-zones. Vanwege de categorisering en voor de continuïteit is het van belang dit traject te betrekken bij de 60 km/uur-zones, waardoor er in totaal één 60 km/uur-zone ontstaat.

 

Het is gebruikelijk om – ter nastreving van uniformiteit, duidelijkheid en verhoging van de verkeersveiligheid – de voorrang niet te regelen op erftoegangswegen. Momenteel is de voorrang op zowel het kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei als op de kruising Wâldwei – Tsjerkewei geregeld. Dit komt niet overeen met de richtlijnen die gelden voor 60 km/uur-zones. Voor de herkenbaarheid en de veiligheid is het wenselijk om de voorrang op de kruispunten op te heffen.

 

 

 

 

 

 

Belangenafweging

 

Het algemeen belang van de verkeersveiligheid van de weggebruikers gaat boven het individuele belang.

 

Niets is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

 

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden op 1 juli 2019 met de politie Noord Nederland, Team A5 Sneek, afdeling verkeer. De politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Besluit

Conform bijgaande en bij dit besluit behorende bebordingstekening:

 

 • ten behoeve van het betrekken van het deel Ige Galamawei en Wâldwei in Oudega en Elahuizen bij de al bestaande 60 km/uur-zone, de borden A1 (Zone) en A2 (Zone) van bijlage 1 van het RVV 1990 te verwijderen ter hoogte van Ige Galamawei 28, Wâldwei 22 en de kruising Wâldwei – Algemiene Wei, en de grensmarkering van de 60 km/uur-zone te verwijderen ter hoogte van de Ige Galamawei 18;

 • door verwijdering van borden overeenkomstig model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief de haaientandmarkering en kanalisatiestrepen op het wegdek, de voorrang niet langer te regelen op het kruispunt Wâldwei – Algemiene Wei in Elahuizen;

 • door verwijdering van borden overeenkomstig model B6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief de haaientandmarkering op het wegdek, de voorrang niet langer te regelen op het kruispunt Wâldwei – Tsjerkewei in Elahuizen.

 

Joure, 17 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

de secretaris, de burgemeester,

mw D. J. Cazemier dhr. F. Veenstra

 

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.