Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 42286VerkeersbesluitenOpheffen voorrangsregeling kruispunt Pasveer-Grietenijdijk in Lemmer

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: 1940165911

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

gelet op

 

hetgeen ten aanzien van verkeersbesluiten in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is bepaald, alsmede op de bepalingen ter zake van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat

 

  • de in dit verkeersbesluit genoemde wegen, wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

  • deze wegen in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

  • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

uit het oogpunt van:

 

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 

gewenst is om:

 

De voorrangsregeling op het kruispunt Pasveer – Grietenijdijk in Lemmer op te heffen.

 

Motivering

 

De Pasveer en de Grietenijdijk in Lemmer zijn erftoegangswegen. Het is gebruikelijk om – ter nastreving van uniformiteit, duidelijkheid en verhoging van de verkeersveiligheid – de voorrang niet te regelen op erftoegangswegen. Op dit moment is de voorrang op het kruispunt geregeld. Dit komt niet overeen met de richtlijnen die gelden voor 60 km/uur-zones. Voor de herkenbaarheid en de veiligheid is het wenselijk om de voorrang op het kruispunt op te heffen.

 

Belangenafweging

 

Het algemeen belang van de verkeersveiligheid van de weggebruikers gaat boven het individuele belang.

 

Niets is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

 

Overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden op 27 april 2019 met de politie Noord Nederland, Team A5 Sneek, afdeling verkeer. De politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

Besluit

Conform bijgaande en bij dit besluit behorende bebordingstekening:

 

  • door verwijdering van borden overeenkomstig model B5 en model B6 van het RVV 1990, inclusief de haaientandmarkering op het wegdek, de voorrang niet langer te regelen op het kruisput Pasveer – Grietenijdijk in Lemmer.

 

Joure, 17 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

de secretaris, de burgemeester,

mw. D. J. Cazemier dhr. F. Veenstra

Vereisten bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking kan een belanghebbende hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

 

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat deze belanghebbende ook bezwaar heeft gemaakt.

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.