Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2019, 42155Ruimtelijke plannenRectificatie bekendmaking inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Birckhoeve”

Logo Rijswijk

Op 18 juli 2019 hebben wij bekendgemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan “Birkhoeve” ter inzage ligt. Per abuis is vermeld dat het plan 6 weken ter inzage ligt, terwijl dit 8 weken is. Met deze bekendmaking herstellen wij dit gebrek. De data van terinzagelegging (vanaf 19 juli 2019 tot en met 12 september 2019) klopten overigens wel.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het plangebied “Birckhoeve” een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 8 weken ter inzage, vanaf 19 juli 2019 tot en met 12 september 2019. Gedurende deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan

De reden voor het nieuwe bestemmingsplan is het voornemen om de locatie Birkhoven 15-17 te ontwikkelen van de huiskavel tot stadsboerderij. Hiertoe worden enkele bestaande opstallen gesloopt, vijf woningen, twee recreatiewoningen en een kleine boerderijwinkel aan het perceel toegevoegd.

Aangezien deze ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit maakt de beoogde nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Ook wordt een wijzigingsbevoegdheid (waarmee een volkstuinencomplex planologisch mogelijk kan worden gemaakt) verwijderd van het achterliggende perceel.

Ter inzage

Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage van 19 juli 2019 tot en met 12 september 2019. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een inspraakreactie indienen. U kunt een inspraakreactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. E. Groen in ‘t Wout.

Een papieren exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpBirckhoeve-VO01

 

Rijswijk, 25 juli 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. M.J. Bezuijen, burgemeester

drs. M. Middendorp MPC, secretaris