Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 42029OverigVaststelling voorontwerp Goudsbloemlaan fase 2

Logo 's-Gravenhage

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

Gezien bijgevoegde plantoelichting en tekening,

 

overwegende:

 

 • -

  dat het voorontwerp Goudsbloemlaan fase 2 ter inzage heeft gelegen van 28 maart tot en met 9 mei 2019;

 • -

  dat er tijdens de inspraakperiode zienswijzen op het voorontwerp zijn binnengekomen;

 • -

  dat deze zienswijzen zijn beantwoord in bijgevoegde nota van beantwoording;

 • -

  dat op basis van de zienswijzen enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in het voorontwerp;

 

besluit:

 

 • I.

  in te stemmen met het voorontwerp optimalisatie Goudsbloemlaan fase 2 inclusief de nota van beantwoording;

 

 • II.

  de totale projectkosten voor deze investering, geraamd op € 705.000,- (exclusief btw, inclusief VAT voorbereiding-administratie-toezicht en inclusief onvoorzien), als volgt te dekken:

  • a.

   € 600.000,- vanuit programma 12 Mobiliteit, activiteit 021.0F Inrichting verkeer (DSB) Ruimtelijk-Economische Investeringsstrategie (REIS);

  • b.

   € 10.000,- vanuit programma 9 Buitenruimte, activiteit 033.0B Dienstverlening bedrijven en ondernemers (DSB/Markten);

  • c.

   € 35.000,- vanuit stadsdeelbudget Segbroek, fonds Wijkleefbaarheid jaarschijven 2019-2020;

  • d.

   € 30.000,- vanuit programma 9 Buitenruimte, activiteit 057.0B Openbaar groen en openlucht recreatie (DSB) Budget Extra Groen (Fleur en Kleur) jaarschijf 2020;

  • e.

   € 30.000,- vanuit programma 12 Mobiliteit, activiteit 021.0F Inrichting verkeer (DSB) jaarschijf 2020 (incidentele middelen verkeersveiligheid, coalitieakkoord 2018-2022);

 

 • III.

  de beheerlasten ad. € 3.500,- voor het project Goudsbloemlaan te dekken uit programma 9 Buitenruimte, product 021.0b Inrichting en onderhoud Buitenruimte Verkeer en Vervoer DSB;

 

 

 • IV.

  de bekendmaking in het Gemeenteblad en de Staatscourant te laten publiceren.

 

Den Haag, 16 juli 2019,

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer

 

de burgemeester,

Pauline Krikke