Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2019, 42024Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 juli 2019, kenmerk AT-EZK/789112, houdende aanwijzing van de besloten vennootschap NMi Certin B.V. te Delft als instantie die een toetsende taak uitoefent in het kader van een conformiteitsbeoordeling van meetinstrumenten met de bevoegdheid om keurders te erkennen

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 12 van de Metrologiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. richtlijn 2014/31/EU:

Richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (PbEU L 96);

b. richtlijn 2014/32/EU:

Richtlijn 2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (PbEU L 96).

Artikel 2

 • 1. De besloten vennootschap NMi Certin B.V. te Delft wordt aangewezen als instantie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Metrologiewet. De aanwijzing heeft betrekking op de conformiteitsbeoordelingen van:

  • a. de in artikel 6, eerste lid, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers bedoelde niet-automatische weegwerktuigen overeenkomstig de in bijlage II bij richtlijn 2014/31/EU bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures;

  • b. de in artikel 5 en de in artikel 7, eerste lid, onderdelen a, b, d, e en f, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers bedoelde meetinstrumenten overeenkomstig de modules van de in bijlage II bij richtlijn 2014/32/EU bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures;

  • c. de in artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers bedoelde inhoudsmaten overeenkomstig de modules A2, B, D en F1 van de in bijlage II bij richtlijn 2014/32/EU bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures;

  • d. de in artikel 8 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers bedoelde meetinstrumenten overeenkomstig de op grond van artikel 13 van dat besluit voor deze meetinstrumenten toepasselijke modules B, F en G van de in bijlage II bij richtlijn 2014/32/EU bedoelde conformiteitsbeoordelingsprocedures en de daarbij behorende voorschriften, bedoeld in artikel 13 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers.

 • 2. De aanwijzing heeft eveneens betrekking op de keuring van de meetinstrumenten, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, overeenkomstig artikel 14 van het Besluitmeetinstrumenten en marktdeelnemers.

Artikel 3

Aan de besloten vennootschap NMi Certin B.V. te Delft wordt de bevoegdheid toegekend om erkenningen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Metrologiewet te verlenen voor zover de erkenning betrekking heeft op conformiteitsbeoordelingen van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde meetinstrumenten.

Artikel 4

 • 1. Het door de Europese Commissie aan de instantie toegekende identificatienummer is 0122.

 • 2. Het nationale identificatienummer van de instantie is 7575.

Artikel 5

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van8 september 2017, DGETM-MC/17137805, houdende aanwijzing van de besloten vennootschap NMi Certin B.V. te Delft als instantie die een toetsende taak uitoefent in het kader van een conformiteitsbeoordeling van meetinstrumenten met de bevoegdheid om keurders te erkennen (Stcrt. 2017, 52883) wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan NMi Certin B.V.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, B.T. van Duijvenvoorde Het hoofd van de afdeling Markttoegang Agentschap Telecom

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit in de Staatscourant is geplaatst, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

TOELICHTING

Op basis van artikel 12 van de Metrologiewet kunnen instanties worden aangewezen die bevoegd zijn tot het uitvoeren van een toetsende taak in het kader van een conformiteitsbeoordeling van een meetinstrument. Tevens kan worden bepaald dat deze instanties de bevoegdheid hebben om erkenningen te verlenen aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon om bepaalde werkzaamheden uit te voeren in het kader van een conformiteitsbeoordeling van in gebruik genomen meetinstrumenten. De eisen waaraan instanties moeten voldoen om voor aanwijzing in aanmerking te komen zijn op basis van artikel 10 van de Metrologiewet vastgelegd in het Besluit aangewezen instanties en interne instanties Metrologiewet. De instrumenten waarvoor een aanwijzing kan plaatsvinden, zijn opgenomen in het Besluitmeetinstrumenten en marktdeelnemers. Het gaat daarbij om meetinstrumenten die in Europese richtlijnen zijn geregeld en om nationaal geregelde meetinstrumenten.

Bij brief van 25 januari 2019 heeft de besloten vennootschap NMi Certin B.V. een aanvraag ingediend haar aanwijzing op grond van artikel 12 van de Metrologiewet voor nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten uit te breiden met conformiteitsbeoordelingen van dynamische weegbruggen.

NMi Certin B.V. heeft door middel van de door de Raad van Accreditatie afgegeven certificatenen de daarbij behorende bijlagen naar tevredenheid aangetoond te voldoen aan de criteria van de Metrologiewet en het Besluit aangewezen instanties en interne instanties Metrologiewet om conformiteitsbeoordelingen op deze instrumenten uit te voeren. De bevoegdheid vanNMi Certin B.V. ten aanzien van de nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten wordt door middel van dit besluit met beide typen instrumenten uitgebreid.

De aanwijzing van NMi Certin B.V. voor de meetinstrumenten die hun oorsprong vinden in Europese richtlijnen blijft ongewijzigd. De bevoegdheid om keurders te erkennen heeft betrekking op alle instrumenten waarop de aanwijzing ziet en omvat dus ook de nieuw toegevoegde dynamische weegbruggen. Het nummer dat door de Europese Commissie wordt toegekend aan organisaties en het nationale identificatienummer blijven eveneens ongewijzigd. Het door de Commissie toegekende identificatienummer mag uitsluitend gebruikt worden bij conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die worden uitgevoerd in het kader van een specifieke conformiteitsbeoordelingsmodule die de tussenkomst van een aangemelde instantie vereist en waarvoor zij is aangemeld. In alle andere gevallen dient het nationale identificatienummer gebruikt te worden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, namens deze, B.T. van Duijvenvoorde Het hoofd van de afdeling Markttoegang Agentschap Telecom