Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 41862Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven - Alblasserdam

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam zoals opgenomen in het GML bestand NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace-3001 op 11 juli door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

 

De ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding komt te liggen binnen het grondgebied van drie gemeenten, te weten: Alblasserdam, Dordrecht en Papendrecht. In Papendrecht volgt het tracé grotendeels het tracé van de bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam en de 150 kV-verbinding Alblasserdam – Arkel.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 septmeber 2019 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

 

Beroep bestemmingsplan

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;

 • 2.

  een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend;

 • 3.

  een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.  

  Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

  Inwerkingtreding van het besluit

  Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

 

Papendrecht, 24 juli 2019

College van burgmeester en wethouders Papendrecht

R. van Netten, A.J. Moerkerke