Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 41721Ruimtelijke plannenBesluiten Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 2, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat met toepassing van de coördinatieregeling:

  • het Bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 2’ –met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0201-VAST, inclusief beeldkwaliteitsplan;

  • het exploitatieplan Oudeland Deelgebied A met identificatiecode NL.IMRO.1621.BP0201EP01A-VAST

  • de omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfspand voor kavel A6 - A7 bedrijventerrein Oudeland te Berkel en Rodenrijs met kenmerk 36937;

zijn vastgesteld c.q. verleend. Het bestemmingsplan en het exploitatieplan zijn door de gemeenteraad vastgesteld en de omgevingsvergunning is door het college verleend. Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluiten zijn vermeld in de “Nota Zienswijzen en staat van wijzigingen” bij het raadsbesluit.

 

Beschrijving besluiten en coördinatieregeling

Het plangebied ligt ten zuidwesten van de kern Berkel en Rodenrijs. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich het recreatie- en natuurgebied de Groenzoom. Het plangebied grenst aan de oostzijde aan de N471 en de Verlengde Laan van Koot. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de Zuidersingel. De westzijde van het plangebied wordt begrensd door de Molenweg. De woonlinten maken geen onderdeel uit van het plangebied. In het ontwerpbestemmingsplan maakten de woonlinten langs de Molenweg en Zuidersingel nog wel onderdeel uit van het bestemmingsplan. Voor deze linten wordt een apart bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld.

Het bedrijvenpark Oudeland fase 2 is voor een beperkt deel ontwikkeld; een deel ligt nog braak. De voorgaande regeling wordt in de praktijk als dusdanig beperkend ervaren dat een nieuw bestemmingsplan gewenst is. In het nieuwe plan is een ruimere en meer flexibele regeling gewenst, waarbij de beoogde kwaliteiten van het bedrijvenpark wel behouden blijft.

 

Met de gelijktijdige ter inzage legging wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening. Deze regeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De besluiten doorlopen gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Burgemeester en wethouders verzorgen deze coördinatie.

 

De herziening van het bestemmingsplan vormt de aanleiding tot het opstellen van een herziening voor het exploitatieplan, dat gelijktijdig met het bestemmingsplan is vastgesteld en ter inzage ligt.

 

Inzage

Het bestemmingsplan, het exploitatieplan en de omgevingsvergunning liggen vanaf donderdag 25 juli 2019 ter inzage. U kunt de plannen inzien:

Bestemmingsplan:

Exploitatieplan

Omgevingsvergunning

 

Beroep

Vanaf vrijdag 26 juli 2019 tot en met donderdag 5 september 2019 kunnen belanghebbenden een (schriftelijk) beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

  • kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan of exploitatieplan zijn aangebracht.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Op de website van de Raad van State kunt u meer informatie vinden over het instellen van beroep (www.raadvanstate.nl).

 

In werking treding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, exploitatieplan en omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 6 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.