Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 41692VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit Parkeerverbod op de Pascalstraat en de Einsteinstraat

Logo Heerhugowaard

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

INT19-2675

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Motivering

Er wordt momenteel op de Pascalstraat en Einsteinstraat regelmatig aan twee zijden van de weg geparkeerd, waardoor de doorgang wordt geblokkeerd. Dit levert ongewenste en onveilige situaties op.

 

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op beide zijden van de zowel de Pascalstraat als de Einsteinstraat een parkeerverbod in te stellen vanaf de Kelvinstraat tot aan de Marconistraat. Het gaat om de volgende maatregel:

  • Het zonaal instellen van een parkeerverbod, lopende vanaf de Kelvinstraat over de Pascalstraat en de Einsteinstraat tot aan de Marconistraat door middel van het plaatsen van het bord E1(zone).

Met het bovenstaande wordt beoogd de bereikbaarheid van de percelen, de verkeersveiligheid in straat en de bruikbaarheid van de straat te verbeteren. Door de huidige situatie (parkeren aan beide zijden van de straat) komt dit momenteel ernstig in het geding.

 

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positiefop het voorgenomen besluit.

 

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om een parkeerverbod zonaal in te stellen, lopende vanaf de Kelvinstraat over de Pascalstraat en de Einsteinstraat tot aan de Marconistraat.

 

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Bordnummer Omschrijving

E1(zone) Begin parkeerverbod zone

E1(einde zone) Einde parkeerverbod zone

 

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 2 september 2019 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

• Het ontwerp verkeersbesluit

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 2 september 2019. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. F.J. Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, datum

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard