Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 41561VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen een muzikale opening van feestweek Balk 'Double Dance festival' op 31 augustus 2019 op het Haskepleinde locatie Dubbelstraat te Balk

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190100/1940172004

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Café "De Witte Zwaan" te Balk binnengekomen op 28 mei 2019 om ten behoeve van het houden van een muzikale opening van feestweek Balk 'Double Dance festival' op zaterdag 31 augustus 2019 op het Haskeplein het parkeerterrein aan de Dubbelstraat (ter hoogte van nummer 10) in het centrum van Balk af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

  • onder meer een podium wordt geplaatst;

  • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

  • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

  • deze wegen binnen de bebouwde kom van Balk liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

  • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

het parkeerterrein aan de Dubbelstraat vanaf zaterdag 31 augustus 2019 07.00 uur tot en met zondag 1 september 2019 16.00 uur door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

Joure, 16 juli 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

  • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.