Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 41357VerkeersbesluitenVerkeersbesluit evenement Pijnenburg Bosmarathon 2019

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

Overwegende dat door AV Pijnenburg gevraagd is vergunning te verstrekken om de jaarlijkse Bosmarathon te organiseren;

Dat aan AV Pijnenburg vergunning is verstrekt om de Bosmarathon 2019 te organiseren;

Overwegende dat tijdens de Bosmarathon 2019 omwille van het in goede orde en veilig laten verlopen van diverse activiteiten het nodig is om op meerder wegen tijdelijk een inrijverbod en/of verbod tot stilstaan in te stellen;

Overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

Dat de Bosmarathon op zondag 13 oktober 2019 plaatsvindt aan de Wieksloterweg OZ 10 en de bossen Laag Hees;

Dat de Wieksloterweg Oostzijde en de Dolderseweg te smal zijn om voertuigen te parkeren en het verkeer in twee richtingen te laten rijden;

Dat het voor de veiligheid van de deelnemers en voor de toegankelijkheid van hulpdiensten het van belang is op een deel van de Dolderseweg en Wieksloterweg Oostzijde tijdelijk een verbod tot stilstaan en/of eenrichtingsverkeer in te stellen;

Dat alle bestemmingen op de genoemde wegen bereikbaar blijven;

Dat rekening is gehouden met de toegankelijkheid van de sportparken aan de Bosstraat en deze gedurende het evenement bereikbaar blijven;

Dat het belang van een goede en veilige afwikkeling van het verkeer en de toegankelijkheid voor hulpdiensten zwaarder weegt dan de eventuele overlast of hinder voor het verkeer;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

Overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, de vrijheid van het verkeer te waarborgen en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen;

Dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Dat het voorgestelde besluit geen tijdelijke maatregel betreft is die korter duurt dan vier maanden en waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

Dat de genoemde wegen in de gemeente Soest liggen en dat deze wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;

Dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

Dat dit verkeersbesluit van kracht is op 13 oktober 2019;

besluiten:

Op zondag 13 oktober 2019 vanaf 08:00 tot 18:00 uur:

 • A.

  Eenrichtingsverkeer in te stellen voor de volgende wegen of weggedeelten in de genoemde richting voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door middel van het plaatsen van de borden C03 van bijlage I van het RVV 1990:

  • 1.

   Het gedeelte van de Dolderseweg, gelegen tussen de Den Blieklaan en de Wieksloterweg Oostzijde;

  • 2.

   Het gedeelte van de Wieksloterweg Oostzijde, gelegen tussen de Dolderseweg en de Bosstraat.

 • B.

  Verboden in te rijden in te stellen voor de volgende wegen of weggedeelten in de genoemde richting voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door middel van het plaatsen van de borden C02 van bijlage I van het RVV 1990:

  • 1.

   Het gedeelte van de Dolderseweg, gelegen tussen de Wieksloterweg en de Den Blieklaan, gesloten in de richting van de Den Blieklaan;

  • 2.

   Het gedeelte van de Wieksloterweg Oostzijde, gelegen tussen de Bosstraat en de Dolderseweg, gesloten in de richting van de Dolderseweg.

 • C.

  Op de volgende wegen of weggedeelten een verbod tot stilstaan in te stellen door het plaatsen van de borden E02 van bijlage I van het RVV 1990:

  • 1.

   De westzijde van de Den Blieklaan, op het gedeelte tussen de Bosstraat en de Dolderseweg;

  • 2.

   De noordwestzijde van de Dolderseweg, op het gedeelte tussen de Den Blieklaan en het Berkenlaantje;

  • 3.

   Beide zijden van de Wieksloterweg Oostzijde, op het gedeelte tussen de Dolderseweg en het 1e Heezerlaantje.

 

Soest, 16 juli 2019