Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2019, 4102VerkeersbesluitenOntwerpverkeersbesluit Afsluiting Pittelderstraat voor gemotoriseerd verkeer

Logo Montferland

Portefeuillehouder: O. van Leeuwen

Inleiding

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Montferland het ‘Centrumplan Didam’ vastgesteld. De doelstelling van dit plan is dat het centrum van Didam aantrekkelijker wordt om te verblijven en aantrekkelijker wordt voor winkelbezoek. Een uitgevoerd verkeersonderzoek laat zien dat wanneer de Pittelderstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (tussen de Bergvredestraat en Dijksestraat) minder autoverkeer door de Spoorstraat en Wilhelminastraat rijdt. Deze twee straten zijn in het Centrumplan aangewezen als dragers van het centrum, minder verkeer in die straten draagt bij aan de doelstelling van het Centrumplan.

Gemeente Montferland is voornemens de Pittelderstraat te Didam voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten, middels het plaatsen van een fysiek obstakel. Dit ontwerpverkeersbesluit gaat vooraf aan het verkeersbesluit.

Overwegingen

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Op grond van artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moet het verkeersbesluit vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Maatregel

Met het afsluiten van de Pittelderstraat is er geen directe verbinding meer voor gemotoriseerd verkeer tussen het bedrijventerrein Fluun I en het centrum van Didam. Het bedrijventerrein blijft bereikbaar vanaf de Bievankweg. Het doorgaande verkeer dat nu via de wegen van bedrijventerrein de Fluun I rijdt, gaat volgens het verkeersonderzoek via de Ruigenhoek rijden als de Pittelderstraat is afgesloten. Dit verkeer belast daarmee dus niet andere (woon-)straten in het centrum van Didam. Een bijkomend voordeel van de afsluiting van de Pittelderstraat is dat minder verkeer over het bedrijventerrein De Fluun I rijdt. De wegen van dit bedrijventerrein worden intensief gebruikt door bestemmingsverkeer van de bedrijven (manoeuvrerend vrachtverkeer, geparkeerde trailers/aanhangers) De Pittelderstraat wordt afgesloten met een verzinkbare paal, voetgangers en fietsers kunnen daar probleemloos langs. Noodhulpdiensten kunnen de paal vanuit hun voertuigen bedienen, ook de buurtbus krijgt een voorziening om de paal op afstand te bedienen.

Doelstelling

Met het ontwerpverkeersbesluit wordt beoogd:

-- intensiteit van gemotoriseerd verkeer verlagen in het centrum van Didam;

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

-- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de korpschef van het betrokken regionale politiekorps.

O ntwerpbesluit

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om de Pittelderstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de T-splitsing met de Bergvredestraat. Op dit ontwerpverkeersbesluit is afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

Dit ontwerpverkeersbesluit ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam gedurende zes weken vanaf 21 januari 2019. Bij vragen kan contact opgenomen worden met mw. A. Kluitman-Elfrink, via 0316-291391.

De tekst van het ontwerpverkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in).

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een zienswijze indienen inzake het ontwerpverkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht.

De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

Gemeente Montferland

Bergvredestraat 10

6942 GK Didam