Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenStaatscourant 2019, 40144Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Koorndijk 10 Tuitjenhorn, gemeente Schagen

Logo Schagen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Koorndijk 10’ in Tuitjenhorn vanaf dinsdag 16 juli 2019 ongewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.0441.BPKoorndijk10-va01).

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de invulling van een open stuk tussen de bebouwing in Tuitjenhorn en de Kalverdijk/Kalverdijklaantje. Hiernaast zal de bestaande bedrijfsbestemming van het perceel Koorndijk 10 in Tuitjenhorn omgezet worden in een woonbestemming.

Ter inzage

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken met ingang van woensdag 17 juli 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.overheid.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0441.BPTHNKoorndijk10-va01 

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0227-210400.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen/NL.IMRO.0441.BPTHNKoorndijk10-va01

Beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

 

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • 2.

    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren te brengen.

 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

 

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte van de gemeente Schagen, tel. 0224-210400

 

Schagen, dinsdag 16 juli 2019