Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2019, 39991Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan ‘IJsselmonde Noord’

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 juni 2019 het bestemmingsplan ‘IJsselmonde Noord’ (NL.IMRO.0599.BP1078IJsselmNoord-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen.

 

De wijzigingen hebben betrekking op:

- aanvullend ecologisch onderzoek voor de woningbouwlocaties in het park;

- bruggen over het Zuiddiepje naar het eiland Van Brienenoord;

- de betonmortelcentrales op bedrijventerrein Stadionweg;

- het toestaan van standplaatsen voor campers bij watersportvereniging De Kreek;

- herinrichting van de waterpartij ten noorden van de Prinses Margrietschool.

 

Het bestemmingsplangebied van IJsselmonde Noord bestaat uit de woongebieden Sportdorp, Zomerland en Klein Zomerland, de groengebieden Park de Twee Heuvels en het eiland Van Brienenoord en het bedrijventerrein Stadionweg. De belangrijkste ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt is woningbouw aan de noordrand van Park de Twee Heuvels. Op twee woningbouwlocaties zijn samen maximaal 32 woningen mogelijk gemaakt. Het betreffen grondgebonden woningen, die maximaal vier bouwlagen mogen hebben. Waar de woningen binnen de globale bestemming worden gerealiseerd en hoe de gebieden verder worden ingericht ligt nog niet vast.

 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken alsmede het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van vrijdag 19 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019 ter inzage bij het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Bovengenoemde stukken kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

De stukken kunnen tevens worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Tegen het vaststellingsbesluit en tegen het definitieve besluit hogere waarden kan van zaterdag 20 juli tot en met vrijdag 30 augustus 2019 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Rotterdam, 17 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling