Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LopikStaatscourant 2019, 39909Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’

Logo Lopik

Burgemeester en wethouders van Lopik maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

‘Dorp 60, Polsbroek’ ter inzage wordt gelegd.

Bestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’

Het plangebied betreft het perceel Dorp 60 en bevindt zich in de kern van het dorp Polsbroek. Het lintdorp Polsbroek ligt aan de noordwestzijde van de gemeente Lopik. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt voorzien in de bouw van maximaal 11 grondgebonden woningen. Ten behoeve van de herontwikkeling van het perceel Dorp 60 wordt het thema van een boerderijerf, met een voor- en achtererf, als uitgangspunt gehanteerd.

Ter inzage

Op basis van de inspraakverordening van de gemeente Lopik wordt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’ ter inzage gelegd. Het plan ligt van 17 juli 2019 tot en met 27 augustus 2019 voor een ieder ter inzage op maandag tot en met donderdag, van 09:00 uur tot 12:00 uur bij de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten. Ook buiten deze openingstijden kan het voorontwerpbestemmingsplan worden ingezien. Hiervoor dient u een afspraak te maken. Daarnaast zijn de ter inzage gelegde stukken raadpleegbaar op de website www.lopik.nl onder ‘Inwoners’ en ‘Bouwen en wonen’ en vervolgens onder ‘Bestemmingsplannen’ en “Lopik/in procedure”.  

 

Op woensdag 21 augustus 2019 vindt, in de algemene ruimte van Dorp 66, van 20:00 tot 21:30 uur een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’ plaats. Tijdens deze avond kunnen vragen worden gesteld over het bestemmingsplan en kan ook het bouwplan worden bekeken.

 

Inspraak

Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kunnen ingezetenen van de gemeente Lopik en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dorp 60, Polsbroek’ sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 3410 CB Lopik.Voor meer informatie over kunt u tijdens kantooruren, van maandag tot en met donderdag, contact opnemen met de Afdeling Strategie, Beleid en Projecten. VervolgprocedureNa beoordeling van de inspraakreacties zal een ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.