Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 39892Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Meerstraat 22 Heeswijk-Dinther

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan Meerstraat 22 Heeswijk gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt realisatie van een minicamping mogelijk. Daarnaast strekt dit plan ertoe om ook juridisch-planologisch te regelen en meteen twee omissies in het vigerende bestemmingsplan te herstellen. Voor wat betreft dit laatste gaat het om het herstellen van de ligging van het bouwblok (vormverandering) en de opgenomen aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch’ terug te wijzigen in ‘specifieke vorm van bedrijf’.

Inzage

Het  vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juli 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPMeerstraat22-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 17 juli 2019