Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 39890Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Chrysantenweg 42, Bleiswijk, Lansingerland

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Chrysantenweg 42” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0133H03-VAST op

27 juni 2019 gewijzigd hebben vastgesteld.

 

Beschrijving bestemmingsplan 

Het plangebied wordt begrensd door het perceel Chrysantenweg 42 in Bleiswijk. Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming agrarische doeleinden met paardenhouderij en bedrijfswoning naar een woonbestemming met weide.

 

Inzage

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien vanaf 18 juli 2019:

 

Beroep gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan

Gedurende de beroepstermijn (19 juli 2019 t/m 29 augustus 2019) kunnen belanghebbenden een (schriftelijk) beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • Tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

  • Kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

  • Die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Op de website van de Raad van State kunt u meer informatie vinden over het instellen van beroep (www.raadvanstate.nl).

 

In werking treding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 30 augustus 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.