Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 39451VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit Proef eenrichtingverkeer Dreef

Logo Heerhugowaard

INT19-2692

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, is het gewenst om op de Dreef tussen de Pastoor Sprengerstraat en de Van Veenweg eenrichting in te stellen inclusief aan beide zijden fietsstroken. Vanaf de Van Veenweg zal er dan een inrijdverbod gelden. Daarbij wordt de aansluiting van de Dreef op de Van Veenweg voor de duur van deze proef versmald.

 

Met het bovenstaande wordt beoogd dat er minder doorgaande verkeer is alsmede ten tijde van het in- en uitgaan van de basisschool de verkeersdrukte wordt beperkt en verkeersveiligheid wordt verhoogd.

 

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positiefop het voorgenomen besluit op voorwaarde dat het in november wordt geëvalueerd.

 

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om op de Dreef eenrichtingverkeer in te stellen samen met de aanleg van fietsstroken aan beide zijden tussen de Pastoor Sprengerstraat en de Van Veen weg.

In november 2019 worden de maatregel geëvalueerd om vast te stellen of deze voldoet. Op basis daarvan wordt bepaald of aanpassingen nodig zijn of dat de maatregel weer wordt ingetrokken.

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk II Geslotenverklaringen

Bordnummer Omschrijving

C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen,

ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee.

C3 Eenrichtingsweg.

OB54 Onderbord, (brom)fietsers zijn uitgezonderd van de maatregel.

 

 

 

MEDEDELINGEN

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 22 augustus 2019 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

• Het ontwerp verkeersbesluit

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 22 augustus 2019. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Een zienswijze kan schriftelijk , per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest)

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met dhr. F.J. Wildenburg, tel 14 072, of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, datum

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard