Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GennepStaatscourant 2019, 39380Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Driekronenstraat 10 Milsbeek”.

Logo Gennep

De gemeente Gennep heeft een ontwerpbestemmingsplan “Driekronenstraat 10 Milsbeek” opgesteld. Het ligt in het voornemen om het huidige bedrijfsgedeelte (vml architectenbureau) van dit perceel te wijzigen in een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van 2 grondgebonden woningen. Hierbij zal de huidige bedrijfswoning en het kantoor bestemd worden tot burgerwoningen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt dit voornemen mogelijk.

Inzage en indienen van een zienswijze.

Het ontwerpbestemmingsplan “Driekronenstraat 10 Milsbeek” met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 18 juli 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Poort van Gennep in het gemeentekantoor van Gennep. Voor inzage buiten de openingstijden (zie rubriek contact) kunt u een afspraak maken via (0485) 494141.

Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken raadpleegbaar en beschikbaar op:

  • www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer: NL.IMRO.0907.BP18085DRIEKR10MIL-ON01

  • www. gennep.nl > bouwen en wonen > bestemmingsplannen.

Gedurende de periode van terinzagelegging (dus tot en met woensdag 28 augustus 2019) kan eenieder een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de gemeenteraad van Gennep, t.a.v. Burgemeester en Wethouders van Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Driekronenstraat 10 Milsbeek”.

Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via (0485) 494141. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Gennep, 17 juli 2019