Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 39354Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerp omgevingsvergunning op aanvraag oprichten van 12 woningen Touwslagersbaan 6 t/m 20 (even) en 20A, 22, 22A en 24 in Noordhorn 

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten, het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) voor  het oprichten van 12 woningen op locatie Touwslagersbaan 6 t/m 20(even) en 20A, 22, 22A en 24 in Noordhorn.

Inhoud van het plan:

Op 23 april is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van 12 woningen op de locatie Touwslagersbaan 6 t/m 20(even) en 20A, 22, 22A en 24 in Noordhorn. Het voornemen is om de bestaande woningen te slopen en 12 woningen terug te bouwen. Het plan is strijdig met het bestemmingsplan Noordhorn-dorp. De gevraagde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zuidhorn. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie van het Klantcontactcentrum. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via telefoonnummer 14 0594.