Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2019, 39169VerkeersbesluitenOntwerp verkeersbesluit aanhangerverbod Bergweg

Logo Gulpen-Wittem

G.19.00799

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

- Dat de Bergweg een voor Nederlandse begrippen zeer steile weg is met een hellingspercentage van 14%.

- Dat voertuigen met aanhanger die lokaal niet bekend zijn met enige regelmaat de helling niet opkomen.Dat ter plaatse geen keermogelijkheden zijn.

- Dat een volledige afsluiting zoals gewenst door de gemeenteraad niet verstandig wordt geacht zolang er geen verbetering is van de Landsraderweg en Gulperbergweg.

- Dat gekozen maatregel past bij het uitstellen van een volledige afsluiting in afwachting van reconstructies van de andere wegen op de Gulperberg en er voor zorgt dat verkeer met aanhangers en caravans via een andere en minder steile route de Gulperberg beklimt,

- Dat achteruitrijden met een aanhanger op deze weg niet wenselijk is gezien het veelvuldig gebruik van deze weg door langzaam verkeer. Daarnaast is dit een holle weg met enkele bochten waardoor het zicht verder wordt belemmerd.

- Dat er voldoende alternatieven zijn om auto's met een aanhangwagen de Gulperberg op te laten rijden. Deze zijn bovendien vlakker en breder dan de Bergweg.

- Dat landbouwverkeer wel de Bergweg in twee richtingen kan berijden. Zodat groot landbouwverkeer niet hoeft om te rijden door een kwetsbare en drukke dorpskern. 

- Dat dit ontwerp verkeersbesluit kenbaar wordt gemaakt in ‘VIA Gulpen-Wittem’ en ‘Staatscourant’, vanaf 10 juli 2019 en vervolgens 6 weken ter inzage wordt gelegd.

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat:

1. de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat 2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Het instellen van een geslotenverklaring voor aanhangers met uitzondering van landbouwverkeer in stijgende richting geschiedt als volgt door het plaatsen van:

 • 1.

  Het verkeersbord C10, met onderbord: ob05 (uitgezonderd landbouwverkeer) ter hoogte van het begin van de Bergweg in de rijrichting Panoramaweg

 • 2.

  Het verkeersbord C10, met onderbord ob401-700m (700 meter) en ob05 (uitgezonderd landbouwverkeer) ter hoogte van het kruispunt Oude Heirbaan - Teventweg in rijrichting Bergweg.

 • 3.

  Het verkeersbord C10, met onderbord ob401-900m (900 meter) en ob05 (uitgezonderd landbouwverkeer) ter hoogte van het kruispunt Oude Heirbaan - Partijerweg in rijrichting Bergweg.

 

Motivering

De Bergweg is met een hellingspercentage van 14% een voor Nederlandse begrippen zeer steile helling. Met enige regelmaat komt het voor dat bestuurders van voertuigen met een aanhanger hun voertuig overschatten en op de helling blijven steken. Doordat hier geen keermogelijkheden zijn moeten deze voertuigcombinaties achteruit terug naar beneden om vervolgens de Oude Akerweg in te draaien en te keren. Vanwege het slechte zicht achter de combinaties en het veelvuldig gebruik van de Bergweg door langzaam verkeer is besloten voertuigen met een aanhangwagen in stijgende richting te verbieden. Voor landbouwverkeer wordt een uitzondering gemaakt daar de meeste tractoren in staat zijn steile hellingen te nemen, en de landbouwers lokaal bekend zijn en weten welke combinaties wel of niet omhoog komen.

 

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangestelde verkeerscoördinator, van de Nationale politie basisteam Heuvelland. Er is een positief advies afgegeven via het verkeersoverleg met de gemeente Gulpen-Wittem.

BESLUIT

Instemmen met een ontwerp verkeersbesluit ten behoeve van:

het instellen van een geslotenverklaring voor aanhangers, met uitzondering van landbouwverkeer op de Bergweg te Gulpen

Gulpen 10 juli 2019

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem

Namens deze,

JGA Kusters MCM, Secretaris

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens, Burgemeester

Mededelingen:

Indienen zienswijze

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken voor belanghebbenden tijdens de openingstijden in het gemeentehuis ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen. Voor inzage buiten de openingstijden en/of voor het mondeling indienen van zienswijzen tegen een ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het gemeentehuis te Gulpen Tegen betaling kan een exemplaar van het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken worden verstrekt.

Datum effectuering

Na afweging van alle belangen, zoals die onder andere kunnen blijken uit mogelijk ingediende zienswijze, zal een DEFINITIEF verkeersbesluit worden genomen waartegen beroep bij de rechtbank Limburg kan worden ingediend.