Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2019, 38889Ruimtelijke plannenVastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23

Logo Hengelo

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 vastgesteld.

Met dit bestemmingsplan wordt, naast vervanging van de reeds bestaande woning, de realisatie van een woning in het kader van Rood voor Rood op het perceel Rotersweg 23 mogelijk gemaakt. Dit ter compensatie van de sloop van landschapsontsierende bebouwing op het perceel zelf en op een perceel in de gemeente Haaksbergen.

 

Inzien en beroep

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken van 17 juli tot en met 27 augustus op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0124-0301. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074. Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingebracht. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 28 augustus 2019. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde Afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op www.raadvanstate.nl of neem contact op met Marije Brummelhuis of Debby Bouwhuis, telefoonnummer 14074.