Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 38864Overig

Wijziging begrenzing Natura 2000-gebied Weerribben, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op grond van artikel 2.1, zevende lid van de Wet natuurbescherming naar aanleiding van een verzoek de begrenzing van het Natura 2000-gebied Weerribben aangepast en de kaart bij het aanwijzingsbesluit van 25 november 2013 (PDN/2013-035, Stcrt 2014, nr. 122), gewijzigd per 14 maart 2017 (DGAN-NB/17021614 en DGAN-NB / 17021846, Stcrt. 2017, nr. 17346), dienovereenkomstig aangepast. Het gaat om een wijziging van ondergeschikte aard waarbij een fout op de kaart is hersteld.

Het beleid biedt de mogelijkheid om technische aanpassingen van de begrenzing van Natura 2000-gebieden op perceelniveau te doen. Dit beleid is in vastgelegd het Natura 2000-doelendocument: Duidelijkheid bieden, richting geven en ruimte laten, bijlage 9.1.2: hoofdlijnen aanpassing begrenzing Natura 2000 gebieden, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag, 2006. Technische aanpassingen van Natura 2000-grenzen op perceelniveau zijn onder andere grenscorrecties op perceelniveau. Of ter verduidelijking waar de begrenzing onnauwkeurig, willekeurig of onlogisch is. Dit kan alleen als ter zake nieuwe feiten en veranderde omstandigheden naar voren worden gebracht, die bij de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied respectievelijk Natura 2000-gebied nog niet bekend waren. Ook kunnen kennelijke fouten op de kaart worden hersteld.

Besluit inzien

Op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000 kan het besluit van 4 juli 2019, met kenmerk DGNVLG/19124378), de daarbij horende detailkaart, en de gewijzigde kaart van het Natura 2000-gebied Weerribben (datum kaartproductie 28 mei 2019) digitaal worden ingezien van 11 juli tot en met 21 augustus 2019. Gedurende de terinzagelegging zijn de fysieke documenten tijdens reguliere openingstijden ook in te zien op:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle, onder vermelding van “bezwaar” op de enveloppe en op het bezwaarschrift. Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

  • a) de naam en het adres van de indiener;

  • b) de dagtekening;

  • c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en

  • d) de gronden van bezwaar