Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2019, 38787Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Herziening bestemmingsregeling Esweg 15, 15a en 15b Daarle”

Logo Hellendoorn

Bij de publieksbalie in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt met ingang van woensdag 17 juli 2019 gedurende zes weken, derhalve tot en met woensdag 28 augustus 2019. ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 9 juli 2019, nummer 2019-022094 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Herziening bestemmingsregeling Esweg 15, 15a en 15b Daarle”. Het inzien van de stukken kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan via https://afspraken.hellendoorn.nl/ of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 0548-630 214.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de unieke ID: NL.IMRO.0163.BPBUHERZESW15DA-VG01.

inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: https://bit.ly/2JAjatk

Downloaden van het vastgestelde plan is mogelijk via de link: https://bit.ly/2JjQ0iT

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt beoogd om de bestemmingsregeling voor twee bedrijfswoningen op de percelen Esweg 15a en 15b te Daarle te herzien, waarbij de woningen worden herbestemd tot reguliere woningen.

Aangezien niemand tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, kunnen uitsluitend belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage (art 6:13 Awb)

 

 

Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Het is voor een burger ook mogelijk om beroep aan te tekenen via het digitaal loket. Klik voor meer informatie hierover op deze (hyper)link; https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ Om daarvan gebruik te kunnen maken, dient u de beschikking te hebben over een Digid-code.

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.