Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 38769Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit - Tijdelijke verkeersmaatregel: Parkeerverbod Slobbeland ter hoogte van Slobbeland 3

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

Na overweging van het volgende:

Aanleiding

Aan het Slobbeland ter hoogte van nummer 3 worden de komende anderhalf jaar bouwwerkzaamheden uitgevoerd om tot realisatie van een vakantiepark te komen. Nu staan voertuigen geparkeerd aan de kant van de gevel van HSB in de langsparkeerstrook. Gezien de draaicirkel van het bouwverkeer ten behoeve van het vakantiepark is het wenselijk dat op dit stuk weg geen voertuigen staan geparkeerd zodat de werkzaamheden ongehinderd kunnen plaatsvinden

Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 37 van het BABW geldt dat, in afwijking van artikel 35 van het BABW, voor de tijdelijke plaatsing van tijdelijke maatregelen deze krachtens een verkeersbesluit geschieden indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing van de tijdelijke maatregel leiden langer duren dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen.

Overweging

Aan het verkeersbesluit liggen een aantal overwegingen ten grondslag:

- dat het door geparkeerde voertuigen in de parkeerstrook niet mogelijk is het bouwterrein aan het Slobbeland 3 met bouwverkeer te bereiken;

- dat het gezien bovenstaande niet meer wenselijk is dat hier geparkeerd wordt;

- dat geparkeerde voertuigen in dit gebied gedurende de werkzaamheden het overige verkeer belemmert en hierdoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ernstig in het gedrang komt;

- dat door het instellen van een parkeerverbod op werkdagen aan deze onwenselijke situatie een einde kan komen;

- dat het noodzakelijk is deze verandering kenbaar te maken aan de weggebruikers middels het wijzigen van de bebording;

- dat de benodigde verkeersborden zullen worden geplaatst op het Slobbeland

- dat dit besluit bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- dat dit besluit bijdraagt aan het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- dat dit besluit bijdraagt aan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

- dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;

- dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

Besluit

Een parkeerverbod in te stellen op werkdagen op de parkeerstrook aan het Slobbeland ter hoogte van Slobbeland 3 middels het plaatsen van de borden E4 met onderborden "parkeren verboden ma- vr" met ingang van 9 juli 2019.

Edam-Volendam 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

Namens dezen,

Drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.