Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 38710Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2014, 7e herziening Noordwendigedijk 6A”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juli 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied 2014, 7e herziening Noordwendigedijk 6A” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om naast het wonen ook recreatieve en maatschappelijke activiteiten uit te kunnen voeren op het perceel. De recreatieve activiteiten bestaan uit het realiseren van extra bed&breakfast-accommodaties en de maatschappelijke activiteiten uit een massagepraktijk aan huis. Het voornemen voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 17 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991232-VB01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Kampen;

  • 2.

    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpplan in te stellen;

  • 3.

    belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het ontwerpplan heeft aangebracht. 

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.