Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 38553Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 8e wijziging Oudendijk 17”

Logo Kampen

Het college heeft het ontwerpwijzigingsplan “Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 8e wijziging Oudendijk 17” vrijgegeven voor terinzagelegging.

Wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning door de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalige bedrijfswoning' aan het perceel toe te kennen. Het voornemen voldoet aan de gestelde afwegingskaders.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 10 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991269-OW01.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, onder vermelding van het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met de afdeling Fysieke leefomgeving, telefoonnummer 14 038.