Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Staatscourant 2019, 38329VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Bergen (L.).

Logo Bergen (L)

Datum: 10 juli 2019

Onderwerp: Verkeersbesluit tbv een E-laadpunt op het parkeerterrein op de parkeerplaats bij de sportterreinen op de Flammert te Nieuw Bergen.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen (L.),

Gelet op:

 • -

  artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 waarin is opgenomen dat een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge

verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij

betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een

waterschap;

 • -

  artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Limburg Noord;

 • -

  het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 mei 1995 waarbij aan het college machtiging is verleend tot het nemen van Verkeersbesluiten;

 • -

  het besluit van het college d.d. 15 december 2015 waarbij mandaat verleend is aan het hoofd Ruimtelijk Domein tot het nemen van verkeersbesluiten voor verkeersmaatregelen;

Overwegende dat:

-de gemeente Bergen de voordelen van elektrisch rijden inziet en het elektrisch rijden wil

bevorderen;

-belangrijke voordelen zijn dat elektrische auto’s geen CO2 en fijn stof uitstoten en daarmee

minder schadelijk voor het milieu zijn;

 • -

  elektrische auto’s bovendien minder stank veroorzaken en ook stiller zijn;

 • -

  de ‘brandstof’ voor elektrische auto’s goedkoper is dan diesel of benzine;

 • -

  elektromotoren minder onderhoud vragen dan verbrandingsmotoren;

 • -

  er bij de laadpaal twee openbare parkeerplaatsen worden ingericht, uitsluitend bedoeld als parkeer- en oplaadvoorziening van elektrische auto’s;

 • -

  het verloren gaan van deze openbare parkeerplaatsen ten gunste van parkeerplaatsen voor

een selecte groep gebruikers als acceptabel wordt gezien vanwege de voordelen;

 • -

  het perceel waarop de parkeerplaatsen liggen die aangewezen worden als e-laadpunt in eigendom en in beheer en onderhoud is van de gemeente Bergen;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is

waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel

voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

B E S L U I T EN :

Twee parkeervakken op de parkeerplaats bij de sportterrreinen op de Flammert te Nieuw Bergen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.

Burgemeester en Wethouders van Bergen,

namens dezen,

het hoofd van de Afdeling Ruimtelijk Domein,

Mr. A. Derks

Bijlage: situatietekening

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Bergen (L), Postbus 140, 5854 ZJ Bergen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na publicatie van dit besluit.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorts kunt u, na het maken van bezwaar, op grond van artikel 8:81 Awb de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. U kunt deze ook digitaal indienen via Loket rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.