Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2019, 38323Ruimtelijke plannenGemeente Tubbergen – Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Langemaatsweg 2 Geesteren” Staatscourant en Gemeenteblad

Logo Tubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 25 juni 2019 is vastgesteld:

het wijzigingsplan “Buitengebied, Langemaatsweg 2 Geesteren”.

Het wijzigingsplan voorziet in een gewijzigde situering van het agrarisch bouwvlak om zo de bouw van een machineberging met stro- en voeropslag en een uitbreiding van de melkstal mogelijk te maken. De oppervlakte van het bouwvlak wordt niet vergroot.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 10 juli 2019 tot en met 22 augustus 2019 ter inzage. U kunt het wijzigingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIWPLANGEMAATSWG2-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het wijzigingsplan beroep worden ingediend door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. N. van Benthem van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd