Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 38314Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Soest

 

Rectificatie

Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat abusievelijk bij de vorige bekendmaking op 1 mei 2019 de ontwerp omgevingsvergunning niet mee was gepubliceerd als gecoördineerd besluit.

Algemeen

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 16 april 2019 hebben ingestemd met het toepassen van de ‘Coördinatieregeling Soest “ex artikel 3.30 e.v. van de Wet op de ruimtelijke ordening voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Jachthuislaan 55’.

Met het bestemmingsplan wordt op het perceel Jachthuislaan 55 de buitenplaats Eickenhorst herontwikkeld. Op deze buitenplaats is de monumentale villa Eickenhorst en een bijbehorend koetshuis gesitueerd, met daaromheen een parkachtige tuin van circa 1,5 ha met een grote vijverpartij en monumentale bomen.

 

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de besluiten behorende bij genoemde ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Het gaat hierbij om het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het perceel Jachthuislaan 55, de hiervoor nodige ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden. Het doorlopen van deze procedure heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Zienswijzen tegen de besluiten dienen in dezelfde procedure te worden ingediend en eventuele beroepen tegen de besluiten worden in één keer afgehandeld. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning. Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Ontwerpbesluit

Op grond van de artikel 3.8 van de Wro, artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat – in verband met het hiervoor genoemde coördinatiebesluit - met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Jachthuislaan 55’, de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijkertijd ter inzage liggen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het juridisch-planologisch mogelijk om de bestaande villa en koetshuis te bestemmen ten behoeve van maatschappelijke doeleinden en van een woonzorgfunctie in zowel de bestaande villa Eickenhorst (7 woonzorgeenheden), het bestaande koetshuis (2 woonzorgeenheden) en een nieuw te bouwen woonzorggebouw (27 woonzorgeenheden) met bijbehorende ondersteunende voorzieningen. In het ontwerpbesluit hogere waarden zijn hogere waarden bepaald ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Koningsweg. Het vaststellen van een hogere waarden voor deze woningen voldoet aan het gemeentelijk beleid ten aanzien van hogere waarden, zoals is vastgelegd in de Nota geluidbeleid 2012.

 

Ter inzage ontwerpbesluiten

Het ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage bij Idea Soest (Willaertstraat 49 in Soest). Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit ontheffing hogere waarden ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis.

Het inzien van de ontwerpbesluiten bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak. Een afspraak kan gemaakt worden via www.soest.nl/afspraak of neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer (035) 60 93 411. Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

Digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via:

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0342.BPLG0014-0201

 

www.soest.nl/bestemmingsplannen

 

Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0342.BPLG0014-0201. Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge bestemmingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55, de hiermee gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit ontheffing hogere waarden schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Geef in de zienswijze aan tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt.

 

Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55 en/of ontwerp omgevingsvergunning Jachthuislaan 55 en/of het ontwerpbesluit hogere waarden geluid Jachthuislaan 55.

voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: (035) 60 93 411 en/of (035) 60 93 282 met K.C.P. Haagen.

digitale zienswijzen kunnen uitsluitend via www.soest.nl/zienswijze ingediend worden onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Jachthuislaan 55 en/of ontwerp omgevingsvergunning Jachthuislaan 55 en/of ontwerpbesluit hogere waarden geluid Jachthuislaan 55. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.